จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารปะปาหมู่บ้านต่อการพัฒนาหมู่บ้านที่ยั่งยืน  คลินิกน้ำบาดาล  ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการใช้สู่ชุมชนอีสาน  ภูมิภาคที่ขาดแคลนน้ำมากที่สุดในประเทศไทย 
     หัวหน้าโครงการครั้งนี้คือ อาจารย์ฉลอง  บัวผัน  ( ในภาพเสื้อม่วง)   ได้ร่วมกับคณะอาจารย์จัดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ตัวแทนหมู่บ้านเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549  เน้นเรื่อง การจัดการระบบประปาชนบทด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VGSMV.1.0    ซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยเป็นโครงการที่จะใช้ความรู้ด้านน้ำบาดาล   และการจัดการสมัยใหม่เพื่อระบบประปา  บาดาล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของชุมชนที่มีระบบกองทุนน้ำที่มั่นคง และการใช้น้ำที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ให้มีน้ำใช้แบบสมดุลต่อไป