วันนี้เรียนรู้วิธีการ Package File และการเขียน Autorun แตยังไม่ได้ลองปฏิบัติ แต่ก็จดขั้นตอนไว้พอเข้าใจ จะลองกลับไปปฏิบัติดูว่าตัวเองทำได้หรือไม่