คำสั่ง ภ.จว.ชุมพร ที่ 90/2548 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร

  Contact

คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ประกอบด้วย

1. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  เทียมชัยภูมิ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร หัวหน้า
2. พ.ต.อ.เลอพงษ์ เรืองวานิช ผกก.อก.ภ.จว.ชุมพร คณะทำงาน
3. พ.ต.ท.นิวัติ โพธิ์พร้อม รอง ผกก.อก.ภ.จว.ชุมพร คณะทำงาน
4. พ.ต.ท.ไพโรจน์ วราโห สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร คณะทำงาน
5. พ.ต.ท.หญิง ดาราวรรณ  หนูจันทร์ สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร คณะทำงาน
6. พ.ต.ต.สุรพงศ์  เปล่งขำ สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร คณะทำงาน
7. พ.ต.ต.พิน  อินมาก สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร คณะทำงาน/เลขานุการ
8. ด.ต.สุริย์  สุขวิสุทธิ์  ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ชุมพร ผู้ช่วยเลขานุการ
9. ด.ต.สำฤทธิ์  มาชู  ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ชุมพร เจ้าหน้าที่
10. ส.ต.อ.พรเทพ  จันวิลัย ผบ.หมู่ ช่วยราชการ ภ.จว.ชุมพร เจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรู้ของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร รวมทั้งดำเนินการตามแผนประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการและจัดทำรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ภ.จว.ชุมพร

Post ID: 25248, Created: , Updated, 2012-06-15 11:52:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)