เพลง เขมรไล่ควาย

 ---ล  --ชล  ดลชฟ  -ช-ฟ  ---ฟ  -ฟฟฟ  ลชฟร  -ฟ-ช
 ----  ---ช  -ชชช  -ช-ช  ---ร  -ฟฟฟ  ---ช  -ฟฟฟ
 ---ร  -ลชฟ  -ร-ฟ  ----  ----  ดรฟช  -ล-ช  -ฟ-ร
 -ร-ฟ  ----  -ช-ฟ  ฟฟ-ช  --ดล  --ชฟ  -รดร  -ลชฟ
 ---ฟ  ----  -ฟ-ฟ  ---ฟ