ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่


สร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญ และร่วมกันผลักดันคุณภาพ คือเป้าหมายที่ต้องการ

เกริ่นนำ
         โดยปกติทุกโรงเรียนจะมีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ รับทราบกฎระเบียบ ข้อตกลงของโรงเรียนโดยฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายปกครองเป็นแม่งาน
         สำหรับการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล ถึง ม.๒ ของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๔๙นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ส่วนภาคบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.๑-ม.๒  ขณะนี้มีผู้ปกครองนักเรียนใหม่ตอบรับแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐๐ คนเศษ  คาดว่าจะมาไม่น้อยกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์
        การที่มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  โรงเรียนจึงได้เตรียมการวางแผนการจัดประชุมในลักษณะการจัดการความรู้ "มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน" โดยได้เตรียมการเชิญผู้แทนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสวนา "เล่าเรื่อง" เกี่ยวกับการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและมีผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการทำหน้าที่ดำเนินการเสวนา  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย
       ๑) ผู้แทนผู้ปกครองเครือข่าย
       ๒) ผู้แทนศิษย์เก่า
       ๓) ผู้แทนศิษย์ปัจจุบัน
       ๔) ผู้แทนครู
       ๕) ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สร้างความเข้าใจ
        วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเข้าใจ" ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน
        ลักษณะการจัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ นอกจากจะมีการเสวนาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรมการแยกประชุมกลุ่มย่อย (แยกเป็นระดับหรือช่วงชั้น) เช่น อนุบาล, ป.๑, ป.๒ เป็นต้นกลุ่มละไม่เกิน 20 คน (เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสพูด) โดยมีคุณครูของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาทำหน้าที่เป็นคุณเอื้อ และคุณลิขิต ส่วนคุณอำนวยอาจเลือกจากผู้เข้าร่วมประชุม 
        ภายหลังจากการประชุมกลุ่มย่อยเสร็จแล้ว (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง) จะให้ผู้แทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนำผลการประชุมมาเสนอในที่ประชุมใหญ่และมีการซักถามปัญหา ตอบคำถาม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
     

ให้ความสำคัญ
         จะเห็นได้ว่าการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนพยายามพุ่งเป้าไปสู่ "ผู้เรียนเป็นสำคัญ " ฉะนั้นผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมครั้งนี้จะมีบทบาทในการนำเสนอแนวทางที่จะร่วมมือกันอบรม สั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ในด้านการเรียน พฤติกรรม และการสนับสนุนส่งเสริมความถนัดความสามารถพิเศษ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอันมิพึงประสงค์ของบุตรหลานให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น  ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือร่วมใจกันประสานสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน
         สิ่งสำคัญที่จะพูดจากันในวันประชุมผู้ปกครองไม่ใช่เป็นการเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครองและโรงเรียนจะร่วมกันเสนอและสนองความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน  โดยจะต้องมีแนวทางหรือวิธีการในการดำเนินงาน (How to) ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน         

ผลักดันคุณภาพ
         เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจและได้ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนอย่างจริงจังแล้ว กลยุทธ์ต่อไปคือการรวมพลังช่วยกัน "ผลักดันคุณภาพ" ให้เกิดกับผู้เรียนในทุกๆวิถีทาง นับตั้งแต่ก้าวแรกที่นักเรียนเข้ามาในโรงเรียนจนกระทั่งก้าวย่างออกจากโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
        สิ่งที่เป็นคุณภาพอาจจับต้องได้ค่อนข้างลำบาก แต่สิ่งที่โรงเรียนได้ให้หลักประกันกับท่านผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอบรมให้ความรู้แก่บุตรหลาน อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาจิระศาสตร์ "ฉลาดและมีคุณธรรม" (Widsom & Virtue)
         แนวทางในการผลักดันคุณภาพดังกล่าว ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน   จิระศาสตร์วิทยา ระยะ ๓ ปี ( ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑) โดยมีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมของฝ่ายต่างๆรองรับอย่างชัดเจน (ฝ่ายวิชาการ, กิจการนักเรียน, บุคลากร, อาคาร-สถานที่, ธุรการ-การเงิน และฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน)
         แต่ละฝ่ายดังที่กล่าวมาข้างต้น มีครูเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับ เช่น
        - ฝ่ายวิชาการ  จัดทำโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง, โครงการเวทีศักยภาพนักเรียน ฯลฯ
        - ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดทำโครงการยอดนักอ่าน, โครงการมัคคุเทศก์น้อย ฯลฯ
        - ฝ่ายบุคลากร จัดทำโครงการเวทีศักยภาพครูจิระศาสตร์ (Teachers Show) ฯลฯ
        - ฝ่ายอาคาร-สถานที่ จัดทำโครงการแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ
        - ฝ่ายธุรการ-การเงิน จัดทำโครงการกองทุนจิระศาสตร์วิทยาเพื่อการศึกษา ฯลฯ
        - ฝ่ายความสัมพันธ์กับชุมชน จัดทำโครงการสานสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ฯลฯ

         ฉะนั้นการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ นี้ หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกๆฝ่าย ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อ "สร้างความเข้าใจ  ให้ความสำคัญและร่วมกันผลักดันคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับกุลบุตรกุลธิดา" ของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาให้ประสบความสำเร็จตามวัตุประสงค์ เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและเป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ตั้งไว้

      ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
      ๒๔ เม.ย.๒๕๔๙

หมายเลขบันทึก: 25222เขียนเมื่อ 24 เมษายน 2006 12:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 16:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
สุนทรี คุ้มภัยพาล
ดิฉันอยากให้ผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ระดับมัธยมมาเล่าประสบการณ์การดูแลลูกซึ่งอยู่ในวัยรุ่นว่ามีแนวทางอย่างไร เพราะลูกสาวดิฉันกำลังจะขึ้น ม.1
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี