เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2

การเรียนรู้ผูกพันกับงานและการดำรงชีวิต...

บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
"เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2"
29-30 มีนาคม 2549
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่องเที่ยวและที่พักริมทาง ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร

พุธ 29 มีนาคม 2549
      วันนี้พวกเรา มาพร้อมกัน ณ ที่หมาย กันตั้งแต่เช้า ลงทะเบียน รับเอกสาร รอความพร้อม เวลา 09.24 น. พิธีเปิดโดย ทญ. นภาภรณ์  พานิช ท่านได้กล่าวถึงการเรียนรู้ การเรียนรู้และการพัฒนา พร้อมยกคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุประกอบด้วย... การเรียนรู้ผูกพันกับงานและการดำรงชีวิต...
       09.30 น. คุณธีรวัลย์  แสงสุวรรณ (พี่อี๊ด)  ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม  จากนั้นมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยทีมงานของพี่แทงค์ (วิษณุ  ทองแก้ว)  ทำให้พวกเรากว่า 90 คน ได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน อย่างอบอุ่นและคุ้นเคย...
       หลังจากนั้น พี่อี๊ด ก็ได้บรรยาย "แนวคิดการจัดการความรู้และเครือข่าย (Network)"
       กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ต่างๆ... ที่ฝึกให้พวกเราทุกคนคิดหลากหลาย เชื่อมโยง คิดเป็นระบบ และแสดงความคิดเห็น เครื่องมือชิ้นสำคัญก็ไม่ใช่อื่นไกล ยังคงเป็นมือถือสีชมพูของพี่อี๊ดนั่นเอง...
       เที่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน (บุฟเฟ่ต์)
       บ่าย กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ (ต่อ) ก่อนทำกิจกรรม พวกเราได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยทีมงานของพี่แทงค์อีกครั้ง เป็นที่สนุกสนานและเรียกความพร้อมได้ดีทีเดียว บ่ายนี้พวกเราได้ฝึกทักษะจากการดูภาพยนตร์ "เสียงกู่จากครูใหญ่" แล้วทำกิจกรรมถอดบทเรียน โดยทุกกลุ่มได้ฝึกใช้ Mind Map ด้วย พี่อี๊ดยังได้บรรยายถึงการถอดความรู้และบทเรียนจากการปฏิบัติงาน (หลักการ เครื่องมือ และตัวละครที่สำคัญ)
        ก่อนจบ ในวันนี้ พวกเราได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมการในการถอดบทเรียน โครงการ PCU ในฝัน/โครงการในพื้นที่ 4 กลุ่ม...

พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2549
        เช้าวันนี้ทุกคนมีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้... ก่อนเข้าสู่กระบวนการ พี่แทงค์และคณะได้มีกิจกรรมอุ่นเครื่อง ให้พวกเราพอได้อุ่นๆ ยามเช้า จากนั้นก็แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อถอดบทเรียน โครงการ PCU ในฝัน/โครงการในพื้นที่ ดังนี้
        กลุ่มที่ 1 โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานต่อเนื่องในชุมชนของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปังหวาน โดยคุณยุทธพงษ์  ฉิ่งวังตะกอ (Mind Map)
        กลุ่มที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการประเมินสภาวะสุขภาพตามกลุ่มอายุ เพื่อวางแผนพัฒนาสุขภาพรายบุคคล สถานีอนามัยตำบลพระรักษ์ โดยคุณบุญนาค  ฮายีมา (Mind Map)
        กลุ่มที่ 3 โครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีในการตรวจมะเร็งเต้านมแบบ Triple Touch ด้วยตนเอง ของ PCU รพ.ละแม (Mind Map)
        กลุ่มที่ 4 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งชมรม To Be Number One สถานีอนามัยบ้างแก่งกระทั่ง โดยคุณวิษณุ  ทองแก้ว (Mind Map)
        เที่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน (บุฟเฟ่ต์)
        บ่ายเป็นกิจกรรม AAR (After Action Review) ที่ทุกกลุ่มได้นำเสนอผลการถอดบทเรียน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นและสรุปในภาพรวม... พี่อี๊ดได้สรุปอีกครั้ง และคุณอำนวย  สุดสวาสดิ์ ได้แนะนำ Web Blog ของเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร อย่างเป็นทางการ
         นอกจากนี้ พวกเรายังได้ร่วมกันคิด/เสนอความคิด เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเครือข่ายฯ และได้ให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการต่อไป
 

                                      อำนวย  สุดสวาสดิ์ (ฮอส)
                                       นักวิชาการสาธารณสุข
                               สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ
                                          3  เมษายน  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพรความเห็น (3)

อำนวย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ได้ข่าวว่าตอนนี้สัญลักษณ์ของเครือข่ายฯ ชุมพร เสร็จแล้ว... จะได้นำมาใช้แทนรูปที่ใช้อยู่ตอนนี้ครับ.. โปรดติดตามต่อไป

 

ธีรวัลย์
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องฮอส (คุณอำนวย สุดสวาสดิ์) ที่ช่วยเล่าบรรยากาศการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายฯชุมพร มาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับการประชุมเครือข่ายฯชุมพรครั้งที่ 2 ขณะนี้ทีมงานถอดบทเรียนกำลังเร่งจัดทำสรุปผลการถอดบทเรียนโครงการทั้ง 4 โครงการ อยู่  เสร็จเมื่อไหร่คงได้มีโอกาสนำมาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกันในเชิงเนื้อหาการพัฒนาให้มากขึ้นค่ะ...และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายฯในครั้งต่อไป  จะเป็นการถอดบทเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน ของ 8 อำเภอ  ซึ่งเป็นการฝึกคุณอำนวย คุณลิขิตตัวจริงในพื้นที่  ....คงได้ประสบการณ์ดีๆมาเล่ากันฟังในโอกาสต่อไปค่ะ...

อำนวย (ฮอส)
IP: xxx.113.70.8
เขียนเมื่อ 
ด้วยความยินดีครับผม....