กิจกรรมการเยี่ยมเยือนงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ดำเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2549 นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ

 • เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพกันหน่วยงานอย่างใกล้ชิด
 • เพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • เพื่อหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษาต่อไป
 • ชื้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานที่เข้าสู่ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในประมาณ 60 หน่วยงาน

     ลักษณะการเยี่ยมเยือนหน่วยงาน

 • ผู้เยี่ยมเป็นบุคลากรจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ โดยการนำของรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ)
 • ใช้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง ใช้วิธีการถามไถ่
 • ถ้าเทียบการเมือง แล้วเปรียบเหมือน "การลงพื้นที่" แต่วัตถุประสงค์มิใช่เพื่อการหาเสียง
 • ใช้เวลาเยี่ยมหน่วยงานละ 1.30 ชั่วโมง

     วันนี้วันที่ 24 เมษายน 49 เวลา 9.00-10.30 น. ได้ออกเยี่ยมเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายละเอียด โดยสังเขป ดังนี้

 • ผู้เยี่ยมเยือน มี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ (อาจารย์สายใจ ชุปวา) คุณรัตน์ดา อาจวิชัย และผม
 • เจ้าบ้านให้การต้อนรับ คือ หัวหน้าสำนักงานวิศกรรมศาสตร์ (ดร.สัมพันธ์) และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประมาณ 20 ท่าน
 • บรรยากาศก็เป็นการนำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน ในครั้งที่แล้ว และซักถามปัญหา แนวทางต่อไป  
 • มีหัวข้อประเด็นหนึ่งที่เราได้คุยกันเกี่ยวกับ "การจัดการความรู้ (KM)" ซึ่งเราทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่า การที่งานประกันคุณภาพการศึกษาจะเดินไปได้ตามเป้าหมาย ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องนำ KM เข้ามาใช้ร่วมกับ QA

      สำหรับช่วงบ่ายจะมีการไปเยี่ยม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (14.30-16.00 น.) แต่ผมติดภารกิจอีกอย่าง จึงไม่สามารถเข้าร่วมเยี่ยมด้วย

KPN