วัตถุประสงค์ ต้องการให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับ ชาว อศจ.ชลบุรี อศ.ภาคตะวันออก2 อศ.ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร และ สอศ. รวมทั้งผู้สนใจการอาชีวศึกษาทุกท่าน กรุณาเล่าเรื่องที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องใดก็ได้ เขียนเข้ามาพูดคุยกันมากๆ นะ จะได้มีมุมมองที่หลากหลาย โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้