องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน

               เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย

               1.  ประเด็นที่จะวัด  เป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้พิจารณาคุณภาพผลงาน หรือการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้

               2.  ระดับความสามารถ  เป็นการแยกแยะคุณภาพของผลงาน/การปฏิบัติ งานตามเกณฑ์ที่กำหนด  อาจกำหนดเป็นตัวเลขหรือคำแสดงคุณภาพต่างๆ เช่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

               3.  คำอธิบายคุณภาพงาน  เป็นรายละเอียดของคุณภาพงานในแต่ละระดับ  คำอธิบายต้องมีความชัดเจน ใช้ภาษา ที่กะทัดรัด  เข้าใจง่าย  มองเห็นความแตกต่างของแต่ละระดับอย่างชัดเจน

               การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนควรคำนึงถึง  สิ่งที่ต้องการจะวัด  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนบรรลุผลและเลือกเกณฑ์การให้คะแนน