พูดถึงเรื่องของทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) แล้ว ทำให้ผมย้อนนึกไปถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (Data Communications) ซึ่งประกอบด้วย Layer ทั้งหมดถึง 7 Layer เลยนะครับ...

                                       

               Layer แรกเริ่มต้นที่ Physical และต่อด้วย Data Link, Network, Transport, Session, Presentation และ Layer ที่ 7 ซึ่งเป็น Layer สุดท้าย คือ Application ครับผม โดยการติดต่อสื่อสารจากตัวส่งจะเริ่มต้นจาก Layer 7 ไปจนถึง Layer 1 เพื่อส่งให้ตัวรับที่ Layer 1 เพื่อส่งต่อไปจนถึง Layer 7 ซึ่งเป็น Application นำไปใช้แสดงผลต่อไปครับ...

               การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลก็เหมือนกันนะครับ บางครั้งเราก็ต้องใช้ระดับการสื่อสารในระดับที่ต่างกัน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้อย่างถูกต้องนะครับ เหมือนเรื่องเดียวกันเนื้อหาเหมือนกัน แต่คุยกับคนสองคนบางครั้งเราก็ต้องคุยต่างกันด้วยนะครับ...

                                                               

              คำ ๆ เดียวกัน เรื่อง ๆ เดียวกัน แต่ละคนก็เข้าใจและตีความไปได้แตกต่างกันนะครับ บนพื้นฐานประสบการณ์และความเชื่อที่ต่างกันครับ การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบ Face to Face ปัญหาเหล่านี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ เพราะคุยกันสองคนระดับการสื่อสารย่อมปรับจูนกันได้ง่ายกว่าครับ...

              แต่การพูดคุยกันเป็นกลุ่มหรือการพูดคุยกับคนหมู่มาก บางครั้งก็งง ๆ นะครับว่า ทั้งหมดที่คุยกันนี่มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า ฟังไปฟังมาเหมือนต่างคนต่างพูดหรือพูดคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับ ผมว่าเมื่อต้องแลกเปลี่ยน "มุมมอง" ที่แตกต่างกันในคนหมู่มากจึงควรเลือกใช้การแลกเปลี่ยนแบบ "สุนทรียสนทนา" น่าจะดีกว่ากันนะครับ...