บทคัดย่อ

 

 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนพระแสงวิทยา

ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนพระแสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้ประเมิน  นายสุพัฒน์  กาญจนกีรณา

ปีที่ประเมิน  ปีการศึกษา 2550

 

บทคัดย่อ

                การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ของโรงเรียนพระแสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มเป้าหมาย   ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหาร 5 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ 10 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และนักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยา 1,749 คน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนพระแสงวิทยาจำนวน 313 คน    ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน  313  คน โดยใช้รูปแบบชิป ป์โมเดล (CIPP Model) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน สำหรับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการสถานศึกษา แบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพของนักเรียน สำหรับนักเรียน แบบบันทึกน้ำหนัก และส่วนสูงของนักเรียนสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนสำหรับนักเรียน แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง ผลการประเมินพบว่า 1. ด้านบริบทประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ  1) ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 2) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  3) ความพร้อมในการจัดทำโครงการ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูงที่สุด   2. ด้านปัจจัยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ 1) บุคลากรในการดำเนินโครงการ  2) งบประมาณ   3) สื่อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ  4) อาคารสถานที่ ในการดำเนินโครงการ  และ 5) รูปแบบการจัดกิจกรรม ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูง 3.ด้านกระบวนการประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การบริหารโครงการ                 2) กระบวนการจัดกิจกรรม และ 3) การนิเทศติดตาม  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูง  4.ด้านผลผลิตประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ  1) นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพตนเอง 2) นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และ  4) ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูง     โดยภาพรวมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับสูง