คุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นชนิดที่ใช้ในธนาคารเลือด

ตามประกาศใน www.gprocurement.go.th ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548
คุณลักษณะเฉพาะ

ตู้เย็นชนิดที่ใช้ในธนาคารเลือด

โรงพยาบาลพนมสารคาม

 

1. ความต้องการ ตู้เย็นชนิดที่ใช้ในธนาคารเลือด มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เก็บเลือดในหน่วยงานธนาคารเลือด

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นตู้เย็นที่ใช้ในธนาคารเลือดมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 ลิตร

3.2 ตัวตู้เป็นชนิดตู้ตั้งพื้นมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้และมีระบบล็อกล้อ

3.3 ใช้กับสารทำความเย็น R 134 a

3.4 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ท

3.5 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย , ประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศยุโรป , หรือประเทศญี่ปุ่น

4. คุณลักษณะทางเทคนิค

4.1 ตัวตู้ภายนอกทำจากโลหะปลอดสนิมหรือทำให้ปลอดสนิม เช่น เหล็กเคลือบหรืออบสี ภายในทำจาก

โลหะปลอดสนิม Stainless steel เบอร์ 304 หรือดีกว่า ระหว่างผิวโลหะด้านนอกและด้านในมีฉนวน

กันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 5.0 เซนติเมตร ทำจากโพลียูเรเทนชนิดไร้สาร CFC

4.2 มีชั้นสำหรับวางถุงเลือดภายใน ทำจากโลหะปลอดสนิมหรือทำให้ปลอดสนิม สามารถปรับระดับได้

ตามความต้องการ

4.3 สามารถเก็บถุงเลือดขนาด 450 ml ได้ไม่น้อยกว่า 120 ถุง

4.4 ประตูตู้เป็นแบบกระจก 2 ชั้น กรอบเป็นโลหะชนิดเดียวกับตัวตู้ สามารถมองเห็นด้านในได้ผ่าน

ขบวนการผลิตเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะที่ผิวกระจกด้านนอก และมีระบบล็อคประตูด้วยกุญแจ

4.5 ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง

อุณหภูมิใช้งานที่ 2-8 องศาเซลเซียส โดยขณะใช้งานปกติให้ตั้งค่าอุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส

4.6 การแสดงค่าอุณหภูมิในตู้เป็นแบบตัวเลขอ่านชัดเจน ความละเอียดในการอ่านและตั้งค่า

ไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส

4.7 มีระบบสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิภายในตู้ผิดปกติ (สูงหรือต่ำเกินกว่าค่าที่กำหนด)

และเตือนเมื่อระบบกำลังไฟฟ้าผิดปกติ ทำงานด้วยแบตเตอรี่พร้อมมีระบบประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่

4.8 มีระบบสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่อมีการเปิดประตูตู้นานเกินไป และมีระบบตัดสัญญาณเสียง

 

 

 

4.9 ตัวเครื่องทำความเย็นเป็นระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (AUTOMATIC DEFROST)

4.10 มีเครื่องบันทึกอุณหภูมิ โดยสามารถบันทึกอุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.11 มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในตู้โดยใช้หลอดแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ และมีสวิตซ์ควบคุม

อยู่ด้านนอกตู้

4.12 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิห้อง 38 องศาเซลเซียสได้

5. เงื่อนไข

5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน UL หรือ CE หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยจะต้องได้

รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

5.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคทตาล็อคตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำ

เครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเลียดข้อกำหนดของทางราชการ

5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่วยที่ได้รับการ

แต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง

5.4 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตการใช้งานมาก่อน

5.5 ผู้ขายจะต้องรับประกัน ตัวตู้ วัสดุอุปกรณ์ประกอบทุกอย่างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.6 มีกระดาษบันทึกอุณหภูมิสำรองใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.7 มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 2 ชุด

5.8 มีคู่มือการใช้งานและการปรับตั้งอุณหภูมิของชุดควบคุมอุณหภูมิ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จำนวนอย่างละ 2 ชุด

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)