หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(WUBI)กำลังดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ กลุ่มเป้าหมายเริ่มแรกคือ นักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อมาได้ขยายรับบุคคลทั่วไปด้วย ผมยังไม่เข้าใจงานในส่วนนี้ดีนัก แม้ว่าจะมีห้องทำงานใกล้กันและอยู่ในศูนย์บริการวิชาการด้วยกัน
วันนี้น้องแอน(จนท.WUBI)มาชวนเป็นทีมที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทาง/รูปแบบการทำกิจกรรมร่วมกันของคณาจารย์ที่ปรึกษา 2 กลุ่มคือด้านการจัดการและเทคโนโลยีของWUBI ผมเห็นเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้การทำงานของWUBI เลยรับปากว่าจะร่วมหารือด้วย
ผมกำลังฝึกฝนการจัดการความรู้ จะได้ใช้WUBIเป็นแบบฝึกหัดอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องแรกคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมซึ่งเป็นธงของการจัดการเรียนรู้
ผมจะได้ถือโอกาสนี้สร้างช่องสื่อสารด้วยBlogเพื่อให้WUBIสร้างความรู้ของตนเองขึ้นมาจากการบอกเล่าประสบการณ์ภายในเครือข่าย