การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวนา (๒๒)

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวนา (๒๒)


           ขอนำรายงานของมูลนิธิข้าวขวัญ ตอนที่ ๒๒ มาลงต่อนะครับ    เอารายชื่อนักเรียนโรงเรียนชาวนามาลงไว้ สำหรับผู้สนใจไปดูงาน หรือติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ภาคผนวก   ค
รายชื่อนักเรียนชาวนาในโรงเรียนชาวนา
– 1  รายชื่อนักเรียนชาวนา  โรงเรียนชาวนาบ้านดอน  ห้อง  ก  ตำบลบ้านดอน  อำเภออู่ทอง 
             จังหวัดสุพรรณบุรี  (หมู่  6  และหมู่  1)


ลำดับที่
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

1

นายประทิน  ห้อยมาลา

62  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

2

นายประยูร  ห้อยมาลา

นางรำเพย  ห้อยมาลา

115  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
3

นายไว  ห้อยมาลา

นางโกย  ห้อยมาลา

117  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

4

นายคิน  แร่เพชร

44  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
5

นายทอง  ออมสิน

47  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
6

นายพี  ห้อยมาลา

ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
7

นางสุพรรณา  แลเพ็ชร์

ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
8

นายบุญยัง  ยอดเพชร

48  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
9

นางสาวสุพ  ห้อยมาลา

นายสะอาด  ห้อยมาลา

120  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
10

นายแสวง  แอบเพชร

82  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
11

นายสิงห์  เหลี่ยมเพชร

42  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
12

นางกนกวรรณ  พรมเพียงช้าง

80  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
13

นายยอด  อิ้งเพชร

48  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
15

นายสง่า  ออเพชร

127  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
16

นายทวน  เตียะเพชร

64  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
17

นายพรหม  ภูธรานนท์

163  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
18

นายสว่าง  สุ่มสมรูป

65  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
19

นายนิพนธ์  คล้ายพุก

199  ม.6  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
20

นางอุไร  แอบเพชร

147  ม.1  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
21

นายหลาบ  พรมเพียงช้าง

119  ม.1  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
22

นายสิทธิชัย  ยอดเกษา

110  ม.1  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
23

นายจันทร์  เชื้อเพชร

172  ม.1  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
24

นายกิตติพัฒน์  เทพสถิตย์

65  ม.2  ต.ยุ้งทลาย  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
25

นายศุภวิชญ์  วิลาโพธุ์

147  ม.1  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
– 2  รายชื่อนักเรียนชาวนา  โรงเรียนชาวนาบ้านดอน  ห้อง  ข  ตำบลบ้านดอน  อำเภออู่ทอง 
             จังหวัดสุพรรณบุรี  (หมู่  8  หมู่  9  และหมู่  2)
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

1
นายทองคำ  แทนเพชร

323  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

2
นางสาวมนฑา  เลี่ยนเพชร
288  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
3
นายบุญส่ง  ถึกเพชร

147/1  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

4
นายสวัสดิ์  แทนเพชร

233  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

5
นายสมพร  สอนทอง

288  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

6
นายสวย  เพชรดนชม
329  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
7
นายคำภี  เลี่ยนเพชร
348  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
8
นายธนโชติ  แทนเพชร
254  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
9
นายสุคนธ์  แคนเพชร
14  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
10
นายประสาน  ลือโสภา
374  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
11
นายกุหลาบ  สายเพชร
413  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
12
นายอุดม  สีสุกสาม
12  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
13
นายหงษ์ทอง  สายเพชร
156  ม.9  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
14
นายรณชัย  ไฝเพชร
ม.2  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
15
นายเฉลียว  เหมาเพชร
41  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
16
นายระเบียบ  เหมาเพชร
40  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
17
นายสุข  เชื้อหนองปรง
62  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
18
นางแจ่มจันทร์  แยกผิวผ่อง
316  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
19
นางสาวอุทัยวรรณ 
สระทองแง้ด
20  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
20
นางยุพิน  อิ้งเพชร
277  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
21
นางบุญมา  ศรีชาวนา
23  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
22
นางแหม  แร่เพชร
5  ม.8   ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
23
นายอำไพ  แหวนเพชร
352  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
24
นายอัครวัฒน์  บุญสูงเพชร
149  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
25
นางสุนีย์  แหวนเพชร
19  ม.8  ต.บ้านดอน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
– 3  รายชื่อนักเรียนชาวนา  โรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจง  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ 
             จังหวัดสุพรรณบุรี 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
จำนวนพื้นที่เกษตรยั่งยืน (ไร่)
ที่อยู่
1
นายอุดม  แห้วหาญ
42
15
251 ม.4  ต.ไร่รถ
2
นางดาวรรณ  เณรจ่าที
41
5
172  ม.4  ต.ไร่รถ
3
นายเบี้ยว  ไทยลา
62
56
110  ม.4  ต.ไร่รถ
4
นายกุหลาบ  ปิ่นสุวรรณ
57
15
55  ม.4  ต.ไร่รถ
5
นางสะอาด  แห้วหาญ
64
7
87  ม.4  ต.ไร่รถ
6
นางสาวจันทร  กฤษณะชาญดี
51
80
90  ม.4  ต.ไร่รถ
7
นางศรี  คำผาย
62
15
23  ม.4  ต.ไร่รถ
8
นางอยู่  ศรีบุญเพ็ง
68
20
22  ม.4  ต.ไร่รถ
9
นางจูม  ปิ่นสุวรรณ
72
10
20  ม.4  ต.ไร่รถ
10
นายนิกร  เณรจ่าที
38
3
14  ม.4  ต.ไร่รถ
11
นายสวงษ์  ศรีบุญเพ็ง
43
15
55  ม.4  ต.ไร่รถ
12
นางระเบียบ  สุนทรวิภาต
56
2
131  ม.4  ต.ไร่รถ
13
นางเช้า  ไพเราะ
69
10
49  ม.4  ต.ไร่รถ
14
นางประมวล  จันทร์น้อย
42
8
175  ม.4  ต.ไร่รถ
15
นายเกตุ  เณรจ่าที
53
4
19  ม.4  ต.ไร่รถ
16
นางสั้น  จันทร์เงิน
78
10
24  ม.4  ต.ไร่รถ
17
นายจำลอง  ปิ่นสุวรรณ
 
15
187  ม.4  ต.ไร่รถ
18
นายประดิษฐ์  วงษ์สวด
57
10
126  ม.4  ต.ไร่รถ
19
นางสุภาพ  คงใจดี
47
30
153  ม.4  ต.ไร่รถ
20
นางบัวศรี  เณรจ่าที
42
10
171  ม.4  ต.ไร่รถ
21
นายประเสริฐ  เอี่ยมศรี
 
10
ม.4  ต.ไร่รถ
22
นางบุญมี  ปัจชา
39
14
261  ม.4  ต.ไร่รถ
23
นางบุญเยี่ยม  ปัจชา
51
4
106  ม.4  ต.ไร่รถ
24
นายณรงค์  นาคมังสัง
43
13
164  ม.4  ต.ไร่รถ
25
นางประมวล  ปิ่นสุวรรณ
38
6
238  ม.4  ต.ไร่รถ
26
นางสายยนต์  สมใจเพ็ง
39
6
239  ม.4  ต.ไร่รถ
27
นายชะอ้อน  โสมโสดา
41
5
160  ม.4  ต.ไร่รถ
28
นางแจ๋ว  ศรีบุญเพ็ง
51
10
 ม.4  ต.ไร่รถ
29
นายสมพงษ์  กฤษณะชาญดี
49
28
184   ม.4  ต.ไร่รถ
30
นางบุญชู  แก้วกระจ่าง
50
2
30  ม.3  ต.ไร่รถ
31
นางชำเรือง  อยู่วงษ์อั๋น
52
10
48  ม.2  ต.ไร่รถ
32
นางสว่าง  คงศิริ
68
10
68  ม.2  ต.ไร่รถ
– 4  รายชื่อนักเรียนชาวนา  โรงเรียนชาวนาบ้านโพธิ์  ตำบลบ้านโพธิ์และตำบลดอนโพธิ์ทอง    อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
จำนวนพื้นที่
เกษตรยั่งยืน
(ไร่)
ที่อยู่
1
นางทิ้ง  ศรีสุข
21
ต.บ้านโพธิ์ 
2
นายสมพร  โพธิ์แก้ว
25
ต.บ้านโพธิ์ 
3
นายสุรัตน์  เขียวฉอ้อน
80
ต.บ้านโพธิ์ 
4
นางทองแย้ม  ครุฑคำ
2
ต.บ้านโพธิ์ 
5
นายประมูล  อินยิน
5
ต.บ้านโพธิ์ 
6
นางกันยา  อระเอี่ยม
  ต.บ้านโพธิ์ 
7
นายอำนาจ  อระเอี่ยม
  ต.บ้านโพธิ์ 
8
นายเฉลียว  ล้ำสุขดี
9
ต.บ้านโพธิ์ 
9
นายปรีชา  ศรีฉ่ำพันธุ์
  ต.บ้านโพธิ์ 
10
นายจันทร์ตรี  กันตะวงษ์
50
ต.บ้านโพธิ์ 
11
นายกิตติ  เรืองทอง 
8
ต.บ้านโพธิ์ 
12
นายจำลอง  นิลวงษ์
18
ต.บ้านโพธิ์ 
13
นายบุญมา  ศรีแก้ว
31
ต.บ้านโพธิ์ 
14
นางลำจวน  จันทาทอง
20
ต.บ้านโพธิ์ 
15
นายคง  นุชพันธ์
8
ต.บ้านโพธิ์ 
16
นางสุรินทร์  ปิ่นเทศ
8
ต.บ้านโพธิ์ 
17
นางมะนาว  แป้นพงษ์
  ต.บ้านโพธิ์ 
18
นายนคร  แก้วพิลา
  ต.บ้านโพธิ์ 
19
นายเสวก  แก่นเชื้อชัย
10
ต.บ้านโพธิ์  
20
นายวิรัตน์  สุพรรณ
  ต.บ้านโพธิ์ 
21
นางสาวปลั่ง  คุณที
  ต.บ้านโพธิ์ 
22
นางสว่าง  ศรีสมพงษ์
20
ต.บ้านโพธิ์ 
23
นางสำรวย  บุญโสม
35
ต.บ้านโพธิ์ 
24
นางสำรวย  อินทร์บุญ
35
ต.บ้านโพธิ์ 
25
นางบังอร  พันธ์เผือก
10
ต.บ้านโพธิ์ 
26
นายเจ็ก   มั่นคง
  ต.บ้านโพธิ์ 
27
นางทองคำ  กายแก้ว
28
ต.บ้านโพธิ์ 
28
นายสน  สว่างโลก
10
ต.บ้านโพธิ์ 
29
นายทองสุข  วัฒนา
  ต.ดอนโพธิ์ทอง
30
นายณรงค์   กันโต
3
ต.ดอนโพธิ์ทอง
31
นายเปล่ง   คุณที
25
ต.ดอนโพธิ์ทอง
32
นายเสวก   มาลัย
25
ต.ดอนโพธิ์ทอง
33
นางจำเนียล   อุ่นเจิม
32
ต.ดอนโพธิ์ทอง
34
นางสาวประเทือง   คชาชัย
30
ต.ดอนโพธิ์ทอง
35
นายวินัย   วิไลชัยกุล
13
ต.ดอนโพธิ์ทอง
36
นางทวี  ตึงพันธุ์  
  ต.บ้านโพธิ์
37
นางสำอาง  สุพรรณ  
30
ต.บ้านโพธิ์
38
นางบุญชม   บางนกแขก
  ต.บ้านโพธิ์
– 5  รายชื่อนักเรียนชาวนา  โรงเรียนชาวนาบ้านสังโฆ  ตำบลวัดดาว  อำเภอบางปลาม้า 
             จังหวัดสุพรรณบุรี 
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
จำนวนพื้นที่เกษตรยั่งยืน (ไร่)
ที่อยู่
1
นายสมหมาย  พวงบุษบา
61
50
81  ม.2  ต.วัดดาว
2
นางบังอร  สุวรรณสูร
-
25
196/4  ต.วัดดาว
3
นางอุบล  ศรีหิรัญ
49
-
175/2  ม.4  ต.วัดดาว
4
นางอำนวย  ฉิมวัย
60
-
170  ม.10  ต.วัดดาว
5
นางมิถุนา  ฉิมวัย
34
25
175/1  ม.4  ต.วัดดาว
6
นางสาวพายัพ  พลายจั่น
-
-
ต.วัดดาว
7
นางรัชนี  โพธิ์ไพจิตร
50
25
101  ม.4  ต.วัดดาว
8
นางจินดา  มิ่งโมรา
-
-
ต.วัดดาว
9
นางแพ  อาจคงหาญ
62
10
10/1  ม.5  ต.วัดดาว
10
นายสำราญ  สระใจทอง
65
26
85  ต.วัดดาว
11
นางอรุณ  จันทีมา
38
8
85/2  ต.วัดดาว
12
นางอารมณ์  จำปานิล
45
12
85/1  ต.วัดดาว
13
นางขวัญเนตร  น้อยอุทัย
-
-
ต.วัดดาว
14
นางขวัญเชิญ  กล่อมดี
-
-
ต.วัดดาว
15
นางบุษกร  เทพณรงค์
-
-
ต.วัดดาว
16
นางลมัย  ลิ้มทอง
64
27
153  ม.5  ต.วัดดาว
17
นางบุญมา  ลิ้มทอง
-
-
ต.วัดดาว
18
นางดาวรุ่ง  สมบูรณ์ผล
-
12
146  ม.5  ต.วัดดาว
19
นางสาวทุเรียน  ขุนไม้งาม
-
-
ต.วัดดาว
20
นางกัญญา  นักฟ้อน
57
40
154  ม.5  ต.วัดดาว
21
นายสนั่น  เวียงขำ
62
37
17  ม.5  ต.วัดดาว
22
นางสาวลัดดา  วัชวงษ์
45
30
106  ม.4  ต.วัดดาว
23
นางสางชลอ  พุ่มเข็ม
40
40
466  ม.4  ต.วัดดาว
24
นางปิ่นทอง  ศรีสังข์
43
69
124  ม.5  ต.วัดดาว
25
นางสมาน  ไตรภาพ
50
22
51  ม.5  ต.วัดดาว
26
นางสาวสละ  สาตารมอ
-
-
ต.วัดดาว
27
นายบุญส่ง  เรือนแก้ว
-
-
ต.วัดดาว
28
นางนุกูล  สระโจมทอง
-
-
ต.วัดดาว
29
นายประเสริฐ  ฉิมวัย
-
-
ต.วัดดาว
30
นายสุทิน  ขุนไม้งาม
55
40
81/  ม.5  ต.วัดดาว
31
นายประสงค์  สุวรรณสูร
56
25
196  ม.4  ต.วัดดาว
32
นางลมัย  ศรีบุญเพ็ง
54
50
142  ม.2  ต.วัดดาว
33
นางบรรทม  วารีรัตน์
-
-
ต.วัดดาว
34
นายมา  คำบุญดี
66
20
69  ม.2  ต.วัดดาว
35
นายเลียม  แสงกระจ่าง
-
-
ต.วัดดาว
36
นายไสว  สุทธิวงศ์
61
74
61  ม.5  ต.วัดดาว
37
นางสาวขวัญใจ  สุขสำราญ
48
14
150  ม.5  ต.วัดดาว
38
นางสมพร  นาคเอก
-
-
หมู่  10  ต.วัดดาว
39
นางพนม  นิยมทอง
-
-
หมู่  10  ต.วัดดาว
40
นางอุษา  บัวมี
-
-
154/1  หมู่  5  ต.วัดดาว
41
นางกัญญา  เทพณรงค์
38
17
121  หมู่  10  ต.วัดดาว
42
นายเสน่ห์  ชูศรีเอี่ยม
41
25
121  หมู่  10  ต.วัดดาว
43
นางทองครวน  ศรีหิรัญ
48
70
67  หมู่  3  ต.วัดดาว
44
นายกิ่ง  พลายยงค์
-
-
ต.วัดดาว
45
นายบุญชอบ 
-
-
ต.วัดดาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)