คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจการได้ยิน

ตามประกาศประมูลใน www.gprocurement.go.th ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548
คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องตรวจการได้ยิน

โรงพยาบาลพนมสารคาม

1. ความต้องการ เครื่องตรวจการได้ยิน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

2.2 เพื่อตรวจสอบการได้ยินด้วยไฟฟ้า บ่งบอกระดับการสูญเสียการได้ยินที่ระดับความถี่ต่าง ๆ โดยละเอียดแยก

สภาพการสูญเสียการได้ยินได้ว่าบกพร่องจากส่วนคลื่นนำเสียงหรือประสาทนำเสียง

2.3 เพื่อตรวจสอบชนิดพิเศษในการแยกพยาธิสภาพการได้ยินเสียงเพื่อประมวลผลเพื่อการวินิจฉัยโรคทางหูได้

2.4 เพื่อบันทึกข้อมูลระดับการได้ยินของผู้เข้ารับการตรวจ

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1 เป็นชุดตรวจที่มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

3.2 ใช้ได้ในอุณหภูมิห้อง

3.3 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลท์

3.4 สามารถตรวจวัดการได้ยินทั้ง Air Bone Speech (ทางอากาศ ทางกระดูก และเสียงคำพูด)

3.5 ใช้เสียง Narrow Band Noist และ Speech Band Noise ในการ Masking

3.6 สามารถติดต่อกับไมโครโฟน เทป หรือ CD เพื่อเป็น Input ได้

3.7 สามารถตรวจการได้ยินพิเศษต่าง ๆ เช่น SIST Test และ Stenger Test

3.8 มีระบบการตรวจหาการได้ยินแบบอัตโนมัติ (Auto threshold Test) และแบบคัดกรอง (Auto Screen)

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

4.1 เครื่องมือทำงานด้วยระบบ Microprocesser มี program ให้เลือกใช้ตามต้องการ

4.2 มีช่วงสัญญาณ (channel) เป็นระบบ 2 channel แยกอิสระช่องหนึ่งเป็นสัญญาณอีกช่องหนึ่งเป็น Masking

4.3 ความถี่ที่ใช้ในการตรวจ (Frequency range)

- ตรวจวัดการได้ยินทางอากาศ (Air Conduetive) และทางลำโพง 125-8000 Hz

- ตรวจวัดการได้ยินทางกระดูก (Bone Conduetive) 500-4000 Hz

 

4.4 ความดังที่ใช้ในการตรวจ (Intensity Range)

- Air Conuctive ตั้งแต่ – 10db ถึง 80db ที่ 125-8000 Hz

- Bone Conductive ตั้งแต่ – 10db ถึง 70db ที่ 250-4000 Hz

4.5 ชั้นความดังเพิ่มหรือลดได้ทีละ 5db

4.6 สัญญาณเสียงเป็น Puretone, Warble tone (FM), Speech Audiometry โดยมี Misking ชนิด Speed Noise,

Narrow Band Noise

4.7 เลือกสัญญาณปุ่มแบบ Manual แบบต่อเนื่อง (Continuous) หรือแบบเป็นจังหวะ (Pulse)

4.8 สามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่นเป็น External input เช่น เทปคาสเซท, Compack disk, Microphone

4.9 สัญญาณเสียงออกทาง Head phone, Bone Vibrator, Insert phone และ Soundfield โดยผ่าน External

amplifier

4.10 สามารถติดตั้งกับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ผลการตรวจได้

4.11 ตั้งระยะเวลาการปล่อยสัญญาณได้ทั้งแบบกดเอง 1.5 หรือ 3 นาที

5. อุปกรณ์และเครื่องมือ

5.1 Earphone TDH 39 พร้อมที่ครอบหูกันเสียง (Noise Headset) จำนวน 1 ชุด

5.2 สวิทซ์สำหรับผู้ป่วยกดตอบสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

5.3 กระดาษบันทึกผลการตรวจ และปากกาลบบันทึก จำนวน 1 ชุด

5.4 คู่มือการใช้ และการบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 เล่ม

5.5 กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ 1 ใบ

5.6 ชุดไมโครโฟนคนไข้ จำนวน 1 ชุด

5.7 Bone Conductive 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 เน้นบริการหลังการขายในระยะเวลาประกัน และตลอดอายุการใช้งานของเครื่องเป็นข้อสัญญาสำคัญ

6.2 ระยะเวลาประกันคุณภาพ 2 ปี

6.3 ฝึกสอนการใช้งานและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องในการตรวจ

6.4 การแคริเบทเครื่องขอแถมในรอบระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัทจะมารับเครื่องไป

6.5 ตรวจสอบ พร้อมออกใบรับรองคุณภาพให้โดยรวดเร็ว เพราะมีเครื่องใช้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น

เครื่องตรวจการได้ยิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)