นักศึกษาแพทย์ที่ดีควร เป็นอย่างไร

 ผมทดลองใช้กระบวนการ Dialog กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ และ ให้เขาเล่าเรื่องในประสบการณ์ที่ผ่านมา ๕ ปี เขาเห็นว่านักศึกษาแพทย์ที่ดี ควรเป็นอย่างไร

 นี่คือข้อสรุป จากการ ลปรร ของเด็กๆครับ

  ๑. เข้าเรียนตรงเวลา ๒. ตั้งใจเรียน ๓. อยากรู้อยากเห็น ๔. ทำกิจกรรมต่อส่วนรวม ๕.แต่งกายสุภาพ

 นี่เป็นตัวอย่างบางตอนที่เกิดจากใจนักศึกษาแพทย์ กลุ่มนี้ครับ

JJ