คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA

ตามประกาศใน www.gprocurement.go.th ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548
คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA

โรงพยาบาลพนมสารคาม

1. ความต้องการ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปชนิดติดตั้งแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 กิโลโวลท์ (KVP)

มีกำลังใช้งานไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์ (KW) 500 มิลลิแอมแปร์ (MA) ทำงานด้วยระบบ

High Frequency ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป สามารถใช้ถ่ายเอกซเรย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย

สำหรับถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป สามารถใช้ถ่ายเอกซเรย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย
ถ่ายได้ชัดเจนทุกส่วน ทุกระบบของร่างกาย สามารถถ่ายเอกซเรย์ด้วยระบบธรรมดา

(Manual)

3. คุณสมบัติทั่วไป
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

3.1 ชุดกำเนิดไฟฟ้าสูงและชุดควบคุม ขนาดไม่น้อยกว่า 150KVP/50 KW, 500 (Generator and Control)

3.2 ชุดแขวนหลอดเอกซเรย์ชนิดติดตั้งแขวนเพดาน (Ceiling Suspension Tube)

3.3 เตียงเอกซเรย์มีพื้นเตียงที่สามารถปรับเลื่อนได้ 4 ทิศทาง (4 way table top)

3.4 ชุดยึดจับฟิล์มสำหรับถ่ายเอกซเรย์ท่ายืน (Bucky Stand) สามารถปรับเลื่อนขึ้น – ลงในแนวดิ่งได้

เบาแรง ล็อคได้อย่างมั่นคงด้วยระบบเหล็กไฟฟ้า

3.5 หลอดเอกซเรย์ระบบ Rotating Anode, Dual Focus 0.6/1.2 mm, 300,000 HU

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1 ชุดกำเนิดไฟสูงและชุดควบคุม (Generator and Control)

4.1.1 เป็นระบบ High Frequency Converter ควบคุมการทำงานแบบ Touch panel ด้วยระบบ

Microprocessor แสดงหน้าจอแบบ Color display สามารถเลือกเมนูบนหน้าจอไม่น้อยกว่า

3 แบบ ดังนี้

- Matrk Menu

- Table Menu

- Manual Menu

และให้กำลังไฟไม่น้อยกว่า 150 KVP/50 KW, 500 MA

4.1.2 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 500 MA ที่ 100 KVP

4.1.3 มีระบบควบคุมการถ่ายเอกซเรย์โดยอัตโนมัติตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Anatomical

Programmed Radiography)

4.1.4 มีจอแสดงข้อมูลขนาดใหญ่แสดงค่า KV, MA และ sec อย่างเห็นได้ชัด

4.1.5 มีระบบควบคุมการถ่ายเอกซเรย์แบบ Manual เลือกปรับได้แบบแสดงค่าเป็น KV, MA และ

sec (3 factor)

4.1.6 สามารถปรับค่า KV ได้ตั้งแต่ไม่มากกว่า 40 KVP ถึงไม่น้อยกว่า 150 KVP ปรับความละเอียด

Step ละ 1 KVP เป็นตัวเลขดิจิตอล

4.1.7 สามารถปรับค่า MA ได้ตั้งแต่ไม่มากกว่า 10 MA ถึงไม่น้อยกว่า 500 MA แสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล

4.1.8 สามารถปรับเวลาในการถ่ายเอกซเรย์ได้ไม่น้อยกว่า 69 Steps ตั้งแต่ไม่มากกว่า 1.0 sec ถึงไม่น้อย

กว่า 9.0 sec

4.1.9 มีระบบป้องกันหลอดเอกซเรย์ใช้งานเกินพิกัด และความร้อนเกินกำหนด (Tube load และ Heat

unit) พร้อมระบบแสดงความผิดพลาดการทำงานเครื่อง (Error Code Detector)

4.1.10 สามารถเลือกความไวของ Film/Screen Combination ได้

4.1.11 มีชุดควบคุมสามารถใช้ร่วมกับระบบ Tomogram ได้

4.1.12 สามารถเลือกปรับเพิ่ม – ลดความเข้มของฟิล์ม (Density) ได้

4.1.13 สามารถควบคุมการถ่ายได้จากจุด Exposure Hand Switch

4.1.14 สามารถควบคุมการถ่ายเอกซเรย์โดยอัตโนมัติความหนา (Thickness)

4.2 ชุดแขวนหลอดเอกซเรย์ชนิดติดตั้งแขวนเพดาน (Celling Suspension Tube)

4.2.1 สามารถเลื่อนตามแนวยาว (Longitudnal) ได้ไม่น้อยกว่า 323 ซม.

4.2.2 สามารถเลื่อนตามแนวขวาง (Latcral) ได้ไม่น้อยกว่า 200 ซม. เพื่อสำหรับถ่ายผู้ป่วยบนเตียงและ

ผู้ป่วยแบบเข็นได้

4.2.3 สามารถเลื่อนตามแนวดิ่ง (Vertical) ได้ไม่น้อยกว่า 120 ซม.

4.2.4 สามารถปรับหมุนหลอดเอกซเรย์ได้รอบแกนในแนวดิ่ง (Vertical exis) ได้ไม่น้อยกว่า

+/- 180 องศา

4.2.5 สามารถปรับหมุนหลอดเอกซเรย์ได้รอบแกนในแนวระนาบ (Horezontal exis) ได้ไม่น้อยกว่า

+/- 180 องศา

4.2.6 มีระบบหยุดการเคลื่อนที่ของชุดแขวนหลอดเอกซเรย์เป็นแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

4.2.7 มีระบบหยุดการเคลื่อนที่ของชุดแขวนหลอดเอกซเรย์อัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ

4.3 เตียงเอกซเรย์สามารถปรับพื้นที่เตียงเลื่อนได้ 4 ทิศทาง (4 way table top)

4.3.1 พื้นเตียงเป็นแบบโปร่งใส ทำจาก Acrylic ซึ่งช่วยลดการดูดกลืนของพลังงานเอกซเรย์

4.3.2 สามารถปรับเลื่อนพื้นเตียงได้ 4 ทิศทาง ปรับเลื่อนตามแนวยาวได้ไม่น้อยกว่า 90 ซม. และปรับ

เลื่อนตามแนวขวางได้ไม่น้อยกว่า 24 ซม. (+/- 12 ซม.) เพื่อความสะดวกในการจัดท่าและล็อคได้

อย่างมั่นคงด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า

4.3.3 พื้นเตียงมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 82 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 210 ซม. สามารถรองรับผู้ป่วยที่มี

ขนาดร่างกายอ้วนใหญ่มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 135 กิโลกรัม ได้อย่างมั่นคง

4.3.4 การเลื่อนพื้นเตียง สามารถล็อคได้ทุกจังหวะในขณะใช้งานด้วยระบบ Foot Switch

4.3.5 พื้นเตียงมีลักษณะแบนราบ ไม่กีดขวางการปฏิบัติงานเมื่อถ่ายเอกซเรย์ทางด้านข้าง (Lateral)

มีขอบราง สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบได้

4.3.6 ระยะห่างจากพื้นเตียงจนถึง Film มีระยะเพียงไม่มากกว่า 6 ซม. เพื่อลดการขยายภาพจากลำแสง

รังสีและการเบลอของภาพ

4.3.7 มีสวิทซ์ควบคุมด้วยเท้า (Foot switch) ขนาดใหญ่ใช้งานสะดวก สำหรับควบคุมระบบเลื่อนและ

การล็อคของพื้นเตียง

4.3.8 สามารถปรับเลื่อน Bucky ไป – มา ตามความยาวเตียงไม่น้อยกว่า 38 ซม.

4.3.9 สามารถใช้กับ cassette ได้หลายขนาดตั้งแต่ 8 x 10 นิ้ว ถึง 14 x 17 นิ้ว ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ของ cassette

4.3.10 มีระบบ grid แบบเคลื่อนที่ได้ด้วยระบบ Oscillating ที่มีความละเอียดสูงขนาดไม่น้อยกว่า

40 เส้น / ซม. และมี grid ratio ไม่น้อยกว่า 12 : 1

4.4 ชุดยึดจับฟิล์มถ่ายเอกซเรย์ท่ายืน (Bucky wall stand)

4.4.1 สามารถปรับเลื่อนได้ในแนวดิ่งได้นิ่มนวล เบาแรง และหยุดได้ทุกตำแหน่งพร้อมล็อคได้อย่าง

มั่นคงด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า

4.4.2 สามารถปรับเลื่อนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 120 ซม.

4.4.3 สามารถใช้กับ cassette ได้หลายขนาดตั้งแต่ 8 x 10 นิ้ว ถึง 14 x 17 นิ้ว ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ของ cassette

4.4.4 มีระบบ grid เป็นแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยระบบ Oscillating ที่มีความละเอียดสูงขนาดไม่น้อยกว่า

40 เส้น / ซม. และมี grid ratio ไม่น้อยกว่า 12.1

 

4.5 หลอดเอกซเรย์ (X – ray Tube)

4.5.1 เป็นหลอดเอกซเรย์ระบบ Rotation Anode, Double Focus มี Focal spot ขนาดเล็กไม่มากกว่า

0.6 มม. ขนาดใหญ่ไม่มากกว่า 1.2 มม.

4.5.2 ความสามารถในการเก็บประจุความร้อน มีค่า Anode Heat Storage ไม่น้อยกว่า 300,000 HU

สามารถใช้งานหลักติดต่อกันได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อหลอด

4.5.3 หลอดเอกซเรย์สามารถรับ Imput power สูงถึงไม่น้อยกว่า 100 KW ซึ่งแสดงความมีประสิทธิภาพ

ของหลอดเอกซเรย์และความคงทนของหลอด

4.5.4 สามารถทนแรงไฟสูงได้ไม่น้อยกว่า 150 KVP และมี Target Angle ไม่มากกว่า 12 องศา เพื่อ

ครอบคลุมการใช้งานในระยะโฟกัส 40-72 นิ้ว

4.5.5 มีระบบ Collimator และไฟส่องสว่างพร้อมระบบปิดอัตโนมัติสำหรับติดตั้งกับหลอดเอกซเรย์

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย , ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ประเทศยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น
6.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย , ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ประเทศยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น

6.2 ผลิตภัณฑ์ในข้อที่ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด และเป็นรุ่น

มาตรฐานที่ไม่มีการดัดแปลง

6.3 บริษัทฯ มีหลักฐานแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย โดยมีหนังสือ

รับรองจากโรงงานผู้ผลิต และผ่านสถานทูตในประเทศไทยรับรอง

6.4 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.5 หากเกิดการชำรุดขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ และผู้ขายทำการแก้ไขถึง 2 ครั้ง แต่ยังใช้

งานไม่ได้ ผู้ซื้ออาจให้ผู้ขายเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้

ซื้อกำหนดก็ได้

6.6 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง (Operation Manual) 1 ชุด

6.7 มีคู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่อง (Technical Service Manual) 1 ชุด

 

 

6.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย , ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ประเทศยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น
6.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย , ประเทศสหรัฐอเมริกา ,ประเทศยุโรป หรือประเทศญี่ปุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2493, เขียน: 15 Aug 2005 @ 11:41 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)