สรุปโครงการที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2548

ที่    ชื่อโครงการ                        งบประมาณ             เป้าหมาย        หมายเหตุ
1. พัฒนา E-learning ร่วมกับ          679,420          1.ขรก.สพบ.
   สถานศึกษา                                                   2. Net Teacher
                                                                     3.กลุ่มทดลองใช้บทเรียน

2. เครือข่ายการพัฒนาครู                 1,347,701      โรงเรียนเครือข่าย 30 โรงเรียน

3. นำร่องพัฒนาการสอน :                  835,780      1.ครูผู้สอน
    สมองกับการเรียนรู้                                          2.ผู้บริหารโรงเรียนและรองฯ

4. วิจัยความต้องการสมรรถนะครูฯ      1,145,242      ผลงานวิจัย

5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   893,000     1.โรเงรียนต้นแบบ
                                                                      2.โรงเรียนเครือข่าย

6. พัฒนาผู้บริหารเพื่อการนำเสนอ        145,000       ผู้บริหาร สป.ศธ. 19 คน

7. การจัดการความรู้                          332,570       คณะผู้บริหารของสถาบันฯ 

8. การผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการ   830,380      ผลงานวิชาการ 

9. พัฒนาสมรรถนะฯ (HRS)                  391,610      แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
                                                                       ทรัพยากรบุคคล 

10. พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นหน่วยงาน        64,552      ข้าราชการสถาบันฯ 
ต้นแบบ

11. พัฒนาครูสู่การเป็นครูผู้นำการศึกษา    1,136,740   สื่อและคู่มือการใช้สื่อ
ระดับชาติ                                                            อิเล็กทรอนิกส์
                                                                        เพื่อการเรียนรู้ 

12. พัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงานฯ   789,200    ข้าราชการ สป.
                                                                       1. กลุ่มหัวหน้างานประจำ 
                                                                       2. Young Blood 37 คน

13. ตัดโอนไปใช้จ่ายในงบดำเนินงาน       2,000,000  เพื่อใช้ในงบดำเนินงาน
                                                                        ของสถาบันฯ (งบประมาณ
                                                                        ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ)

14. Best Practices                                  635,000  โรงเรียนต้นแบบ 10-15 แห่ง

15. สร้างระบบพัฒนาครูฯ                          556,000  1.ระบบการพัฒนาครู 1 ระบบ
                                                                         2.แบบประเมินสมรรถนะ เกณฑ์
                                                                         ประเมินและตัวชี้วัดการปฏิบัติ
                                                                         งานของของครูสำหรับใช้ในการ
                                                                          ประเมินตนเอง

16. อบรมผู้บริหาร 3 จังหวัดชายแดน            400,000   ดำเนินการร่วมกับสำนักตรวจฯ
ภาคใต้

17. พัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร          715,010   1.ผู้บริหารระดับสูง สป.
สังกัด สป.                                                              2.บุคลากรในสังกัด สป.

18.เทคนิคการจัดทำ TOR                            61,600    1.ข้าราชการสถาบันฯ
                                                                            2.บุคลากรในสังกัด สป.

19. ภาษาอังกฤษ                                       324,000    ข้าราชการสถาบันฯ

20.เผยแพร่รายงานประจำปี                             80,000   สรุปผลการดำเนินงานของ
                                                                             สถาบันฯ

21. Thinking School                                  500,000   1.ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
                                                                              2.ครูผู้สอน  300  คน

22. พัฒนาสถาบันฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4           350,600  ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
                                                                              สพบ.

23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาครู บุคลากรและสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    415,000 1.รูปแบบมาตรฐานการพัฒนา
                                                                           ครู บุคลากรและสถานศึกษา
                                                                           ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                                                           2. สมรรถนะและคุณภาพการ
                                                                           จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของครู
                                                                           บุคลากรและสถานศึกษา
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                 
24. กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน                     33,231   ข้าราชการสังกัด สป. 49 คน

25. พัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงาน           310,000   ข้าราชการ สป.
                                                                              1. กลุ่มหัวหน้างานประจำ 45 คน
                                                                              2.Young Blood 37 คน

26. เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ              704,840   หน่วยงานเครือข่าย 24 หน่วยงาน

27. ประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการ              494,500 1.ผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงาน
จัดการความรู้การบริหารสถานศึกษา                              2. ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร
เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง                                    3. ผู้บริหารและข้าราชการ สพบ.
และการปฏิรูปการเรียนรู้
                                      รวม            16,170,976  บาท

หมายเหตุ  ท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถติดต่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
                 034-321290

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
กรุณาเล่าข้อค้นพบของแต่ละโครงการสักโครงการละ ๑๐ บรรทัดได้ไหมครับ    หรือยาวกว่าก็ได้