สิ่งที่ผมเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคพลเมืองชุมชนลุ่มนำปากพนังก็คือ  การต่อสู้กันทางด้านวิธีคิด  วิธีปฏิบัติ  วิธีการให้คุณค่า  ที่วางอยู่บนฐานคิดการมองการจัดการนำในลุ่มนำปากพนังที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐที่มีกรมชลประทานเป็นตัวแทนกับกลุ่มชุมชนลุ่มนำปากพนัง  อาจเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองกระบวนทัศน์การจัดการนำในลุ่มนำปากพนัง 

ฐานคิดของกลุ่มชุมชนคือ  ฐานคิดการใช้เหตุผลในเชองคุณค่า  ค่านิยมที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ตรงของชาวบ้านเอง   ฐานคิดการจัดการอาชีพให้สอดคล้องกับนำ  ฐานคิดยุทธศาสตร์นา  ฐานคิดเชิงระบบ  ในขณะที่ฐานคิดของเจ้าหน้าที่รัฐคือ  ฐานคิดการใช้เหตุผลเชิงเครื่องมือ  ฐานคิดการจัดการนำให้สอดคล้องกับอาชีพ  ฐานคิดยุทธศาสตร์นา   

กล่าวโดยสรุปคือ  สังคมเดิมใช้อำนาจรัฐเป็นต้วชี้ว่ากระบวนทัศน์ของรัฐถูกต้องและเหมาะสมกับชาวบ้าน  ในขณะที่ภาคพลเมืองในชุมชนใช้ขัอมูล  ความรู้ที่เกิดจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นตัวชี้ว่ากระบวนทัศน์ของชาวบ้านเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขา