ที่ทำการผู้ช่วยผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ได้จัดทำปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่เพื่อใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและกำจัดหอยเชอรี่ที่ระบาดทำลายผลผลิตทางการเกษตรอยู่ในขณะนี้ มีวิธีการที่สะดวกไม่ยุ่งยากสามารถทำได้เองที่บ้าน สนใจศึกษาได้ทุกวันที่บ้านนายเศียร  สุขขำ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำทุกรูปแบบทั้งบุคลคลภายในและภายนอกพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดฯทั้งสิ้น