ได้อ่านภาพรวม นเรศวรวิจัย-QA-KM และข้อคิดเห็นของ JJ (คนกันเอง) แล้ว ขออนุญาตแจมโดยขโมยความคิดของ รองวิบูลย์ (คนเก่ง) มาคิดต่อดูบ้าง ได้ Model ดังนี้ ครับ