ปัจจุบันการศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของการศึกษาไร้พรมแดน.
                เป็นการประสมประสานกันระหว่างการศึกษาในห้องเรียนและการศึกษาทางไกลโดยเครือข่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และคมนาคม ทุกรูปแบบในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ทำให้เกิด สังคมการเรียนรู้ ที่เรียกว่าJust  in  Time คือตอบสนองต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ให้บุคคลมีความรู้ก้าวมั่นทันโลก ก้าวล้ำนำโลก
ระบบการศึกษาไร้พรมแดน มี 3 ระบบ คือ

                1. ระบบการถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์

                2. ระบบเนื้อหา หรือระบบหลักสูตร

                3. ระบบสื่อ

1. ระบบถ่ายทอดและปฏิสัมพันธ์ แบ่งเป็น
                1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์…เสียง ..ภาพ ...ตัวอักษร
                1.2 ระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล...เสียง... ภาพ .. คอมพิวเตอร์
          1.3 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  e :mail ,  www
                1.4 ระบบเครือข่ายเส้นใยนำแสง ระบบสื่อตามประสงค์  VOD

2. ระบบหลักสูตร

                2.1 มีความหลากหลาย จบในตัว

                2.2 เนื้อหามีความยืดหยุ่น

3. ระบบสื่อ

                ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอล เพื่อที่จะถ่ายโอน ถ่ายทอดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้

การเลือกใช้สื่อ ควร

ศึกษาคุณสมบัติของสื่อแต่ละประเภทและสื่อควรสามารถ

แสดงผลการสอนผ่านจอภาพหรือผ่านคอมพิวเตอร์ได้

เรียบเรียงจาก รายการวีดิทัศน์ ของ มสธ. โดย รศ.ดร. นิคม ทาแดง..