โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี

    คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2552 โรงเรียนจ่าการบุญพิษณุโลก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก งานนี้มีผศ.ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน เป็นพ่องาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ครับ

- เพื่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป  ในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบ  โดยการให้ความรู้และการให้บริการในด้านเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
- เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีผลงานศึกษาวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจาก การบูรณาการงาน บริการวิชาการแก่สังคมของคณาจารย์และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

   โครงการดังกล่าว มีการให้บริการมีดังนี้ครับ

1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ เริ่มตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป
- ตรวจวัดความดันโลหิต
- ชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง
- วัดรอบเอว
- สอบถามประวัติการรับยา  โรคประจำตัว

2. เจาะเลือด เพื่อตรวจให้บริการ
  - ระดับน้ำตาลในเลือด 
  - หน้าที่การทำงานของไต 
  - การทำงานของตับ 
  - ตรวจวัดระดับไขมันในร่างกาย 
  - ตรวจวัดระดับไขมันพิเศษ

3. ตรวจสมรรถภาพของร่างกาย และการดูแลป้องกันอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ด้วยตนเอง

4.  ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

     นอกจากนี้แต่ละวันจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูงและภาวะแทรกซ้อนเพราะต้นเหตุโรคต่าง ๆ โดยคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ งานนี้ฟรีตลอดครับสำหรับผู้ไปรับบริการการตรวจสุขภาพ

สถานที่จัดงาน                                                                                           บอย สหเวช

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)