จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในภาคเรี่ยนนี้  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Autoware 7.0 เช่น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นใน Autoware , สนุ้กเกอร์ , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash เช่น การ์ตูน Power Girl  ซึ่งในการเรียนก็มีปัญหาอยู่บ้างคือ ตามอาจารย์ไม่ทันคะ  การ์ตูนก็เลยยังไม่เป็นตัวคะ