ความเป็นมาและเหตุผลในการสร้างบล็อก "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" ขึ้นมา

  Contact

  สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)ได้ริเริ่มจัดทำโครงการต้นแบบสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน (Healthy  Workplace  Model) เมื่อปี พ.ศ.2548ที่ผ่านมา โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ได้รับทุนการสนับสนุนจากสำนักงานแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคุณจรวยพร  รอบคอบ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นหัวหน้าโครงการฯ และมีหน่วยงานภายใน มวล.เข้าร่วมจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ส่วนกิจการนักศึกษา  ส่วนพัสดุ  ส่วนการเงินและบัญชี  และสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ    ผลการดำเนินการผ่านไป 1 ปี ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  แต่ละหน่วยงานได้รับการประเมิน /ได้รับการรับรองระดับทอง  จำนวน 3 หน่วยงาน  และระดับเงิน 2 หน่วยงาน   จากความสำเร็จดังกล่าว จึงได้มีการขยายผลจัดทำเป็นโครงการฯ เข้าสู่ปีที่ 2  ขยายจาก 6หน่วยงานเป็น 15 หน่วยงาน   โดยมีหน่วยพัฒนาองค์กร(ที่ผมสังกัดอยู่เข้าร่วมด้วย) และผมจะร่วมเป็นผู้รับผิดชอบคนหนึ่งในหลายๆคน   

               แต่เนื่องจาก  โครงการนี้เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผม    คือเริ่มจากฐานศูนย์ / ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลย    ดังนั้นจึงตั้งใจที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้ตลอดโครงการฯ ในปี พ.ศ.2549  เพื่อจะได้มีเพื่อนๆ คนอื่นเข้ามา ลปรร.ด้วย    โดยคาดหวังไว้เล็กๆ ว่าเมื่อดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว      น่าจะเกิดขุมความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้บ้าง    และคงจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง   ต่อหน่วยงาน   ต่อ มวล.   และต่อหน่วยงานภายนอกได้บ้าง  ผมจะค่อยๆ ถ่ายทอดประสบการณ์ลงในบล็อกนี้ครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace in WU)

Post ID: 24818, Created: , Updated, 2012-02-11 14:46:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)