เจ้าของเรื่อง พ่อหนู  คำไทย ฐานการเรียนรู้บ้านไพล

กิ่งอ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

สาระสำคัญ  ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปีเป็นต้นไปจะนำต้นกล้าและกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้และพื้นที่เพื่อปลูำกทดลองหาข้อสรุปเกี่ยวกับการปลูกพืช ว่าพืชชนิดใดจะมีผลต่าง ต่อการอยู่รอดของชีวิตอย่างไร เช่นไม้ผลอาหารไม้เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย รวมทั้งศึกษาการตลาด ไม้ที่ต้องบริโภคทุกวัน คือไม้อาหารจะปลูกและสังเกตความเป็นไปได้ และเน้นเป็นพิเศษเพื่อหาข้อสรุปว่าพันธุ์ไม้อะไรที่เหมาะสมกับพื้นที่และตลาด