เนติบัณฑิตยสภาได้พิจรารณาให้การรับรองมาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วว่ามีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะของผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 56(2)  ซึ่งทางคณะฯได้รับหนังสือให้การรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาลงวันที่ 31 มีนาคม 2549  เป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง จึงได้นำมาบอกกล่าวให้ทราบกัน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย