Contact

เตรียมความพร้อมสายสนับสนุนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง

  องค์กรมีความเป็นเลิศ ถ้าบุคลากรสายสนับสนุนมีความพร้อมและมีศักยภาพ  

วันที่ 17 - 18 เมษายน 2549 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปรับโครงสร้างองค์การและเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยมี ผศ.จงรักษ์  หงษ์งาม และคณะ เป็นวิทยากร  ซึ่งมุ่งหวังเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างและระบบบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ คาดหวังว่าหัวหน้าภาควิชา/บุคลากรสายผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นลูกค้าของสายสนับสนุน และทำหน้าที่บริหารวิชาการมากขึ้น ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การบริการวิชาการ และการวิจัย  ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจมาก (เข้าร่วมประมาณ 90 %) และเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็นแง่มุมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ อย่างมาก นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนจะมีการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมอีก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2549 สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และครั้งที่ 3 วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2549 จัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 24759, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (1)

สวัสดีค่ะ พี่ก๋อย ตอนนี้คณะวิทย์เริ่มใช้ตัวชี้วัดรายบุคคลมั่งหรือยังคะ  ตอบไปที่ jonaka1@kku.ac.th จะขอบคุณยิ่งค่ะ เป็นกำลังใจเสมอค่ะ คุณพ่อแสนดี