ตลาดนัดความรู้จากอาจารย์สู่นักศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตลาดนัดความรู้จากอาจารย์สู่นักศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 20 – 21 เมษายน 2549 ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์

*************************************************

ผู้บันทึก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อารี  หลวงนา

 Group1
หลังจากการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารคุณภาพเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู้ สำหรับคุณกิจที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในรุ่นที่ 1 แล้ว การจัดตลาดนัดความรู้ของมหาวิทยาลัย  ราชภัฏก็ลงสู่นักปฏิบัติชาวคณะ ซึ่งรุ่นต่อมาเป็นรุ่นที่ 2 คือ คณะครุศาสตร์ หัวปลาที่กำหนดใน   ครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เข้าร่วมตลาดนัดครั้งนี้ ถือว่าเป็นคุณกิจเรื่องการจัดการเรียนรู้ตัวจริง เรื่องจริง และเป็นคุณกิจที่เชี่ยวชาญและช่ำชองวิทยายุทธด้านการจัดการเรียนรู้มากกว่า 30 ปี บรรยากาศจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สนุกสนาน มีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่ทำให้ผู้บันทึกชื่นชมและตั้งใจว่าจะทดองนำไปใช้ เช่น การให้นักศึกษาฝึกการออกเสียงการพูดภาษาอังกฤษทุกครั้งที่เรียน ทำให้เด็กเป็นวิถีชีวิตของ ผศ.สุวรรณี  แก้วกลม   การให้ข้อมูลสะท้อนกลับและศึกษาผู้เรียนเป็นรายคน โดยการสังเกต การตอบคำถามของผู้เรียน แล้วให้ทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนที่เก่งกับอ่อน การมอบหมายการทำงานเป็นทีมของ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล  การมอบให้นักศึกษาทำโครงการแล้วเกิดผลงานอย่างหลากหลายของ ผศ.วิไลพร  โกศัลวิตร   การให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงโดยผ่านการดูหนังฟังเพลงของ อาจารย์ขวัญเดือน  รัตนา  และอีกหลายเรื่องที่ไม่สามารถบันทึกได้ครบ 45 เรื่อง ได้แค่หลังจากได้สรุปขุมความรู้ที่สกัดจากเรื่องเล่าดังกล่าวออกมาก็ได้          5 แก่นความรู้ คือ กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน เทคนิคการสอน การประเมินผล และสื่อการสอน จากที่ได้แก่นความรู้ดังกล่าวแล้ว ได้ให้แต่ละกลุ่มสร้างเกณฑ์จากขุมความรู้มาเป็นเกณฑ์ 5 ระดับ นำมาประเมินแบ่งกลุ่ม โดยแยกเป็นกลุ่มผู้สอนรายวิชาวิจัยและเทคโนโลยี กลุ่มผู้สอนหลักสูตรและการสอน กลุ่มผู้สอนวิชาพื้นฐาน กลุ่มผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มผู้สอนจิตวิทยา และกลุ่มผู้สอนพลศึกษา/ปฐมวัย หลังจากนั้นนำมาเข้าสู่กิจกรรมธารปัญญา ซึ่งทำให้ได้เกิดการถกเถียงและแซวกันอย่างสนุกสนาน เนื่องจากคุณกิจที่เข้ามาร่วมกันและมีบรรยากาศแบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน แม้ขณะที่เรากำลังปฏิบัติภาระหน้าที่อยู่ เราทราบข่าวว่าคณะของเราได้สูญเสียบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของคณะคือ ท่านรองศาสตราจารย์พิชิต  ภูติจันทร์ เราจึงมีการสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับท่านและหลังอบรมเสร็จในช่วงกลางวันวันแรก สมาชิกเกือบทุกท่านก็เดินทางประมาณ 42 กิโลเมตร เพื่อไปร่วมรดน้ำศพ เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ จากนั้นเดินทางกลับมาเข้าร่วมประชุมต่อในเรื่อง  การเตรียมและแนวทางการรับประเมินภายนอกจาก สมศ. โดยวิทยากรคือ ผศ.ประชุม  ผงผ่าน   (รองอธิการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ซึ่งวาระดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนและเกี่ยวข้องกับสมาชิกในมหาวิทยาลัยที่จะต้องร่วมมือกันจัดทำรายงานประเมินตนเอง เพื่อเตรียมรับการประเมิน จากการสังเกตในวันแรกต้องยอมรับในความสามารถของเกจิอาจารย์ คุณอำนวย และคุณกิจ จริงๆ ที่พร้อมใจกันทำหน้าที่และปฏิบัติภาระงานอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ทำให้ภาพมองของการจัดชุมชนการจัดการความรู้ในคณะครุศาสตร์คงเป็นไปอย่างสดใสได้
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24764, เขียน: 21 Apr 2006 @ 09:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สุวัฒน์
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ...