สองสามวันที่ผ่านมาดิฉันอ่านจดหมายเชิญนายแพทย์วีรวัฒน์ เพื่อไปพูดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่อง เกี่ยวกับการหาBlood  level ของยาEfavirenzในคนไข้HIVที่ได้ยาRifam (ขออภัยที่ไม่ได้เขียนชื่องานวิจัยเพราะอยู่ที่ทำงาน)          ที่การประชุมของราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์ที่พัทยา          ดิฉันภูมิใจน้องคนนี้มากเพราะคุณหมอจะมีความคิดในการทำวิจัยในเรื่องที่มีความสำคัญต่อปัญหาสาธารณสุข     งานวิจัยจะได้รับรางวัลหลายครั้งทำให้ชื่อของสถาบันเป็นที่รู้จักแก่แพทย์ทั่วไปทั้งในระดับประเทศและนาๆชาติ    ดิฉันจะพยายามนำงานวิจัยของคุณหมอมาเล่าให้ฟังเพื่อพวกเราที่กำลังเตาะแตะๆจะได้ไป ลปรรกับคุณหมอค่ะ