การแบ่งห้องเรียน

5 ห้อง

ในห้องเรียนการจัดการปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  ได้แบ่งกลุ่มสถานะบุคคลของคนแม่อายมีอยู่ 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 บุคคลที่ไม่มีเลข13หลักแต่ฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย และฟังข้อเท็จจริงได้ว่าไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มที่2 คือบุคคลที่มีเลข 13 หลักมีสัญชาติไทย กลุ่มที่3 คือบุคคลมีเลข13 หลัก เกิดในประเทศไทยแต่บิดามารดาเกิดนอกประเทศไทย กลุ่ม4 คือบุคคลมีเลข13หลัก แต่เกิดนอกประเทศไทย กลุ่ม5 บุคคลมีเลข13หลักเป็นแรงงานต่างด้าว ในการแก้ไขปัญหาด้านสถานะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดห้องเรียนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีปัญหาไปแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว

              ดังนั้นในห้องเรียนแต่ละรุ่นจะมี 5 ห้อง ห้องละ 10 คน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกกฎหมายชาวบ้าน(ด้านสถานะและสิทธิบุคคล)ความเห็น (0)