ห้องเรียนการจัดการปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

คนไร้รัฐไร้สัญชาติ

"ห้องเรียนการจัดการปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย"  เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ "โครงการต่อยอดคลินิกกฎหมายชาวบ้าน(ด้านสถานะและสิทธิบุคคล) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  มี รุ่นที่ 1  กับ รุ่นที่ 2 

        เปิดห้องเรียนรุ่นที่ 1   วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศิจกายน 2551

         เปิดห้องเรียนรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ ที่  8 กุมภาพันธ์ 2552

 

                          ปิดห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552

 

การเข้าห้องเรียนแต่ละรุ่น รุ่นละ 3 ครั้ง และจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินเรื่อง

ของแต่ละคน และเพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาสิทธิในสถานะบุคคล

ของตนเองได้

            

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกกฎหมายชาวบ้าน(ด้านสถานะและสิทธิบุคคล)ความเห็น (0)