ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้กับหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2552 ครับ  ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์ ลูกศิษย์จากหลักสูตรในโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ ที่มีโอกาสให้ผมได้ต่อยอดทางความรู้ ความคิด และประสบการณ์ และได้ทำอย่างต่อเนื่อง ผมยินดีและเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่าน ผอ. นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่อันเป็นประโยชน์สู่วิทยาลัยต่อไป    และได้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันในวันนี้ครับ

สำหรับหลักสูตร 2 วันนี้ ผมจะขอเน้นเกี่ยวกับเรื่อง

การสร้างผู้นแบบเดิมและแบบ Ram Charan

§       ความสำคัญของภาวะผู้นำและการสร้างผู้นำในองค์กร

§       ความแตกต่างของผู้นำและผู้จัดการ

§       แนวคิดและโมเดลการสร้างภาวะผู้นำจากนักคิดที่สำคัญของโลก

§       วิธิการสร้างผู้นำแบบเดิมและแบบใหม่

§       แนวทางสู่ความสำเร็จในการสร้างผู้นำขององค์กร

 การปรับทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Attitude Change)

 §       Mindset คืออะไร? เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

§       ถ้าไม่เปลี่ยน Mindset จะเกิดอะไร และเมื่อเปลี่ยนจะเกิดอะไร?

§       วิเคราะห์สิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

§       อะไรคืออุปสรรค

§       แนะแนวทางออกที่เหมาะสม เช่น การคิดเชิงบวก

การสร้างและบริหารทีมเพื่อประสิทธิภาพ

§       กฎของการทำงานเป็นทีมจากนักคิดชั้นนำของโลก

§       สำรวจองค์กรของเรา..วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีมในองค์กร

แนวทางและกิจกรรมสร้างทีมเพื่อการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

Follow up

§       การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture)  และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

§       การพัฒนาทุนทางความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

       เพื่อเป็นช่องทางแห่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ผมก็ได้เปิด Blog นี้และคาดหวังว่าทุกท่านจะใช้ Blog เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้กันและเป็นคลังสมองของพวกเรา และก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับชาว Blog ที่สนใจด้วย

                                                                                                                     จีระ หงส์ลดารมภ์