รายงานการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ


ดูเหมือนว่ารอยยิ้มที่อ่อนหวานและอ่อนโยนกับสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อเด็กๆด้อยโอกาสเหล่านั้นได้กลายเป็นความหวังสำคัญในชีวิตของ "ผู้บกพร่อง" ให้มีกำลังใจสำหรับการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความหวังและมั่นใจในตนเอง

จากการศึกษาดูงานการศึกษาแบบเรียนรวม วันที่ 8 สิงหาคม 2548 และการศึกษาดูงานด้านการศึกษาพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2548  พบว่า   .....

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามรถพิเศษ  click

               รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นทุกคนควรได้รับการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงได้ให้ความสำคัญของการศึกษาโดยเน้นสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษาของทุกคน คือ คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งโรงเรียนเฉพาะคนพิการ 43 โรงเรียน และศูนย์การศึกษาพิเศษ 63 ศูนย์ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คนพิการ
                ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษา ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ศูนย์ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาดูงานเป็นดังนี้


·      
โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี  click


       เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ โดยเด็กเหล่านี้จะ
มีปัญหาเรื่องการพูดตามมา คือเด็กอาจพูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัด ซึ่งทางโรงเรียนได้มีห้องฝึกฟัง ห้องฝึกพูดสำหรับเด็กเหล่านี้ โดยห้องฝึกฟังนั้นจะมีครูนำอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียง เช่น กลอง มาทดสอบการฟังของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อดูการตอบสนองของเด็กว่าได้ยินเสียงเหล่านั้นหรือไม่ และสามารถจำแนกเสียงได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งนับเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษาได้อย่างเป็นประโยชน์ทีเดียว
                ทางโรงเรียนยังได้มีโครงการฝึกอาชีพแก่เด็กนักเรียน เพื่อประโยชน์ในอนาคต เช่น
ผ้าบาติก เพ็นท์แก้ว ถักลวดลายบนกระจก ประดิษฐ์ของชำร่วย ถักเชือกมาคะเม่ การประดิษฐ์วัสดุจากท้องถิ่น เป็นต้น


·       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี


         เป็นศูนย์การศึกษาที่ให้บริการช่วยเหลือคนพิการระยะเริ่มแรกและช่วยเตรียมความพร้อม สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี        

           ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  click


          เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งช่วยบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บริการช่วยเหลือคนพิการระยะเริ่มแรกและเตรียมความพร้อม ให้คำแนะนำปรึกษา และบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ให้บริการสำหรับคนพิการทุกประเภท ทางศูนย์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนแก่คนพิการได้อย่างดี คือ ได้จัดทำห้องต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่การเรียนรู้ของเด็กพิการ เช่น ห้องกระตุ้นการผสมผสานการรับความรู้สึก (Sensory Integration Room)  เป็นต้น ซึ่งแต่ละห้องนั้นจะช่วยเพิ่มพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนทางศูนย์การศึกษาพิเศษได้มีการดำเนินการ ดังนี้
Ø          กิจกรรมการร้อยลูกปัด เพื่อฝึกสมาธิสำหรับบุคคลออทิสติก
Ø          ฝึกให้รู้จักการลงน้ำหนักที่เท้าด้วยเครื่องช่วยทรงตัว
Ø          ฝึกท่านั่ง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
Ø          กิจกรรมการฝึกพูด สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
Ø          การสอนคอมพิวเตอร์โปรแกรม CAI สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา
Ø          การกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยวิธีธาราบำบัด
Ø          ฝึกทักษะทางวิชาการสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา   เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็กพิการ ดังนี้
1.    โครงการเรียนร่วม
2.    โครงการสำรวจข้อมูลและให้ความช่วยเหลือผู้พิการเบื้อง
3.    โครงการให้คำปรึกษา แนะนำ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โดยครอบครัวและชุมชน
4.    โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
5.    โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ

         โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล


          เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิการ มีนักเรียนทั้งหมด 444 คน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ทางโรงเรียนมีหอพักและมีบริการซักเสื้อผ้าสำหรับนักเรียน  พวกเขามีพัฒนาการที่ช้ามาก ไม่รู้เรื่องอะไร ขาดความอบอุ่น ดูได้จากการที่เขาเรียกบุคคลที่ไปดูงานว่าพ่อหรือแม่ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้พวกเขาได้มีชีวิตความเป้นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้เด็กปฏิบัติจริง ฝึกอาชีพ และยังมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างพัฒนาการแก่เด็กพิการ เช่น ทัศนะศึกษานอกสถานที่  ศิลปะบำบัด กีฬาสี เป็นต้น
จากการศึกษาดูงานดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สภาพชีวิต ความเป็นอยู่จริงของเด็กพิการ ได้เรียนรู้โลกอีกด้านหนึ่งซึ่งถ้าไม่ได้สัมผัสก็คงไม่รู่ว่าชีวิตที่ขาดบ้างอย่างไปนั้น ทำให้สูญเสียการรับรู้หลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง ซึ่งน่าเห็นใจเด็กเหล่านั้นที่พวกเขาไม่มีโอกาสตรงนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการได้รับการดูแลรักษาจากพ่อแม่ ครอบครัว และสังคม ก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและไม่แตกต่างจากเด็กทั่วไป   นอกจากนี้การจัดการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้พวกเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และที่สำคัญคือมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเช่นคนปกติ
 
 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2466เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2005 16:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 13:34 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เจ้าของบล็อกอยู่ที่ไหน  อยากทราบว่าผลการศึกษาดูงาน

เป็นอย่างไร  กรุณาอธิบาย ขอภาพประกอบด้วยนะคะ

เรียน นักศึกษา

   ยินดีมากที่นักศึกษาเข้ามาใช้บลอกของวิชา ผศ.ประไพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้บลอก อาจารย์มีข้อแนะนำดังนี้ 

 1.เนื่องจากบันทึกมีและจะมีเป็นจำนวนมาก การตั้งชื่อบันทึกควรเจาะจง เช่น ครั้งที่(1) เมื่อ(วันที่)  ที่(สถานที่) ของ(ชื่อกลุ่ม)

2.เพื่อให้ขอมูลปรากฏของบันทึกปรากฏในชุมชนของชุดโครงการวิจัย กทม.และชุมชนของชุดโครงการวิจัยระดับประเทศ  ให้เจ้าของบลอกทุกคนสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนทั้งสอง

วิธีการคือ เข้าสู่ระบบ--->แผงควบคุม--->บลอก---->จัดการบลอก---->สมัครเข้าชุมชน------->ค้น(พิมพ์คำว่าวิจัย)------>เลือก 2 รายการสุดท้าย------> รอเขาอนุมัติให้เข้า

ต่อไปบันทึกของนักศึกษาจะไปปรากฏที่ชุมชนนั้นที่ได้สมัครสมาชิกไว้

  นักศึกษาสามารถทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่น/คนอื่นโดยเข้าไปที่ชุมชน คนอื่นสามารถทราบกิจกรรมของเราที่ชุมชนเชเนกัน เราบันทึกความรู้ที่บลอก แต่แลกเปลี่ยนความรู้กันที่ชุมชน  ถ้านักศึกษาต้องการเรียนรู้ว่าคนอื่นทำอะไรก็เข้าไปที่

  ชุมชน กทม http://gotoknow.org/bangkoknode

หรือ

  ชุมชน อุบล http://gotoknow.org/ubolhub

หรือ

  ชุมชน รวม http://gotoknow.org/

เปิดอ่านได้ทุกวัน ไม่จำกัด จะเขียน comment ให้ใครแบบที่ อจ.กำลังเขียนให้หนูอยู่นี้ได้

สวัสดีครับ

จาก ผศ.ดร.กฤษกา มรภ.สวนสุนันทา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี