สารัตถะ
๑.       ทุกคนคือคนเหมือนกัน การแสดงออกต่อคน ควรแสดงออกให้เหมือนแสดงออกต่อตนเอง
๒.     ความฝันบางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่ฝันเสมอไป
๓.     เราเสียเวลาให้กับการกิน ดื่ม นอน มากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน
๔.     การมีเพื่อนไม่ได้หมายว่าเราจะเป็นเหมือนอย่างเพื่อนเป็นเสมอไป
๕.     กินเหล้านั้นกินได้ แต่อย่าให้เหล้าปลิดวิญญาณเข้าครอบงำ เราต้องเหนือกว่ามัน อย่าให้มันซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจเหนือกว่าเรา
๖.      ทุกข์ทั้งหลาย เราแหละเป็นผู้ก่อขึ้น ใช่ใครอื่นก่อให้