หลักการโดยรวม ผมเห็นด้วยกับวิธีการนี้ครับ อาจจะไม่เป็น Best Practice ก็ตามที

ขอ ลปรร. กับหน่วยตรวจสอบตามประสบการณ์ที่ทำมาก่อน ดังนี้ครับ...อาจทำปฏิทินสำหรับงานนี้ก็สามารถทำได้ครับ อย่างที่ของศูนย์ฯ CARD เมื่อปี งปม. 48 ที่ผ่านมา ก็ทำลักษณะนี้มาก่อน พอจบแต่ละครั้งก็ประเมินผลด้วยเลย ติดตามได้จากโครงการ ARDC พบคณะ (WWW.CARD.MSU.AC.TH ) ขณะที่ประเด็นเรื่องการควบคุมภายในกำลังได้รับความสนใจและจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละหน่วยงานต้องจัดทำ

อาจเรียกชื่อโครงการเป็น ควบคุมภายในสัญจร หรือ ควบคุมภายในพบหน่วยงาน หรือ ....แทน การเดินสาย"ควบคุมภายใน" (แล้วแต่น่ะคัรบ)

ลปรร. เท่านี้ก่อนครับ

วิชิต