การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

          เนื่องจากระบบบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การจะเน้นก ารปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพในทุกส่วน ทุกขั้นตอนและทุกิจกรรม ดังนั้นการนำมาประยุกต์ใช้จะต้องยึดหลักการสำคัญ 3 ประการได้แก่ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้ทุกคนมีส่วนร่วม  และต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 7 ประการ ได้แก่ ภาวะผู้นำ การศึกษาอบรม การจัดโครงสร้างสนับสนุน การสื่อสาร การให้รางวัลและความชอบ การวัดผลงานและการทำงานเป็นทีม โดยมีขั้นตอนการนำมาประยุกต์ใช้ ดังนี้

1.      ศึกษาหลักการบริหารคุณภาพ

2.      กำหนดนโยบายด้านการบริหารคุณภาพให้ชัดเจน

3.      จัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ

4.      วางแผนและออกแบบระบบงาน มาตรฐานและวิธีการทำงานและการจัดการทรัพยากร

5.      จัดทำคู่มือระบบคุณภาพโดยอธิบายวิธีการปฏิบัติงานแต่ละด้าน

6.      สร้างทีมงานและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานแต่ละด้าน

7.      จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

8.      จัดระบบการประเมินผลงานอย่างโปร่งใสและทุกฝ่ายยอมรับการนำสู่การปฏิบัติ  

 

            ระยะที่ 1   การเตรียมการดำเนินงาน  

                  1.สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานแก่ผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรอื่นๆ โดยวิธีการต่างๆ เช่น จัดประชุมอบรมผู้บริหาร ระดับสูงและหัวหน้าฝ่ายให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบการบริหารคุณภาพแบบมุ่งทั้งองค์การ ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้เข้าใจระบบการทำงาน 

                 2. ทบทวนระบบการบริหารงานปัจจุบัน โดยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

                 3. ผู้บริหารประกาศนโยบายคุณภาพ 

                 4. วางแผนการทำงานตามระบบ TQM และกำหนดจุดมุ่งหมายในการปรับปรุง 

คุณภาพการทำงาน  

                 5. จัดองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระดับ 

บริหารและระดับคณะทำงาน  

                 6. คณะกรรมการบริหารจัดทำแผนงานหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 

                 7. คณะทำงานวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนงานหลัก 

                 8. ดำเนินงานตามแผน 

 

             ระยะที่ 2 การดำเนินงานตามแผน

                 9. ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและออกแบบวิธีการทำงาน 

                 10. จัดทำระบบเอกสาร 

                 - จัดทำคู่มือระบบคุณภาพ 

                 - จัดทำคู่มือกระบวนการและวิธีทำงาน 

                 11. นำระบบไปปฏิบัติตามหน้าที่และตามที่ได้รับมอบหมาย 

                 12. รายงานความก้าวหน้า 

                 13. ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทบทวนการปฏิบัติ 

 

               ระยะที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงาน

                 14. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะที่ 1 

                 15. แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง 

                 16. เก็บบันทึกการดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จ 

                 17. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะที่ 2 

 

             ระยะที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน

                 18. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 

                 19. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 

                 20. นำระบบการบริหารงานคุณภาพเข้าสู่ระบบการทำงานปกติของหน่วยงาน 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 245626, เขียน: 01 Mar 2009 @ 08:14 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:22 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)