เอกสารประกอบการเรียน

หลักการจับใจความสำคัญ

เอกสารประกอบการเรียน

ชุด  พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

เล่ม ๑ หลักการจับใจความสำคัญ

 

 

 

 

 

 

โดย   นางเดือนฉาย   นิลสวิท

ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบการเรียน

ชุด  พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

เล่ม   หลักการจับใจความสำคัญ

 

 

 

 

 

 

โดย

นางเดือนฉาย   นิลสวิท

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  เขต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

 

เอกสารประกอบการเรียนชุด พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย  เล่ม    หลักการ   

 จับใจความสำคัญ  เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน เกี่ยวกับ การใช้

 ภาษา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ให้ศึกษาเนื้อหา  โดยการฝึกคิดหาคำตอบ

 จากคำถาม พร้อมทั้งสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้จากเฉลย และอาจทราบ

 เหตุผลเพิ่มเติมจากคำตอบที่พบด้วย  เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ สามารถนำไปใช้

 ในการสอนซ่อมเสริม หรือทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องได้อย่างเหมาะสม 

 โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

            เอกสารประกอบการเรียนชุด พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้

 ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่    ผู้สอนได้จัดทำขึ้นทั้งหมด  ๑๓  เล่ม  คือ  เรื่อง 

 การจับใจความสำคัญ  สำนวนสุภาษิตไทย  คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

 คำควบกล้ำ อักษรนำ  ตัวการันต์  คำเป็นคำตาย คำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา 

 การใช้ประโยคสื่อสาร  เครื่องหมายวรรคตอน  และ คำพ้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

 เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  ผู้สนใจและผู้สอน

 ที่ได้นำไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือผู้สอนที่นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้

 เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน

 บ้านทุ่งขาม คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ  ที่ได้กรุณาให้คำชี้แนะข้อคิดเห็น

 ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีมา    ที่นี้เป็นอย่างสูง

 

 

                                                                                                เดือนฉาย    นิลสวิท

 

 

 

 

 

คำแนะนำการใช้

เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย

เล่ม   หลักการจับใจความสำคัญ 

 

๑.      ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน  ๑๐  ข้อ

๒.    อ่านและศึกษาเรียนรู้เนื้อหา เรื่อง หลักการจับใจความสำคัญ 

๓.     ศึกษาและวิเคราะห์คำถามแล้วตอบคำถามในกระดาษคำตอบตามลำดับ 

๔.     ตรวจคำตอบเพื่อจะได้ทราบผลการเรียนทันที  หากข้อใดตอบผิดให้กลับไปทบทวนเนื้อหาใหม่อีกครั้ง

๕.     เมื่อตอบคำถามและตรวจคำตอบครบถ้วนแล้ว  ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน  จำนวน  ๑๐  ข้อ

๖.      ตรวจคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากเฉลยท้ายเล่ม

๗.     สรุปผลคะแนนที่ได้รับลงในกระดาษคำตอบ  เพื่อทราบผลการเรียนและพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

                                                                                                                                                                     หน้า

 

ปกใน                                                                                                                       

คำนำ                                                                                                                      

คำแนะนำการใช้                                                                                                     

สารบัญ                                                                                                                   

แบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                                       

เอกสารประกอบการเรียน ชุด พัฒนาหลักการใช้ภาษาไทย เล่ม   

หลักการจับใจความสำคัญ                                                                         

สาระสำคัญ /จุดประสงค์                                                                                       

การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง                                                                        

แบบฝึกเล่ม    ๑/๑                                                                                                   

แบบฝึกเล่ม    ๑/๒                                                                                                  

แบบฝึกเล่ม    ๑/๓                                                                                                 

แบบฝึกเล่ม    ๑/๔                                                                                                 ๑๐

แบบฝึกเล่ม    ๑/๕                                                                                                 ๑๒

แบบทดสอบหลังเรียน                                                                                                      ๑๔

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน                                                                ๑๖

กระดาษคำตอบ                                                                                                     ๑๗

บรรณานุกรม                                                                                                         ๑๙

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง หลักการจับใจความสำคัญ

คำชี้แจง  ขีดเครื่องหมาย    Í     คำตอบที่ถูกต้อง

๑. ข้อใดคือความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญ

ก. การอ่านเพื่อค้นหาสาระของหนังสือหลาย ๆ เรื่อง    

ข.  การอ่านโดยให้จับหนังสือไปด้วย

ค. การอ่านเพื่อค้นหาสาระของหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ง.  การอ่านโดยให้จับหัวใจไปด้วย

๒. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง

ก.  ข้อคิดสำคัญของเรื่อง                                            ข.  แก่นของเรื่อง

ค. ความคิดหลักของเรื่อง                                           ง.  ข้อความทั้งหมดของเรื่อง

๓. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติในการอ่านในใจ

ก.  อ่านผ่าน ๆ  โดยตลอดทั้งเรื่อง                               ข.  อ่านให้ละเอียดทั้งเรื่อง

ค.  อ่านแล้วให้เพื่อนเรียบเรียงใจความสำคัญให้         ง.  อ่านซ้ำตอนที่ไม่เข้าใจ        

๔. การปฏิบัติในการอ่านจับใจความ  ข้อใด ไม่ ถูกต้อง

ก.  อ่านออกเสียงดัง ๆ                                                 ข.  ไม่ทำปากขมุบขมิบ

ค.  กวาดสายตาอย่างรวดเร็ว                                        ง.  ไม่ใช้นิ้วชี้ตามตัวอักษร

๕. การตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน  เพื่อเหตุผลตามข้อใด

ก.  เพื่อการฝึกอ่านคำยาก                                            ข.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ค.  เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียน                               ง.  เป็นกฎระเบียบของการอ่าน

๖. การปฏิบัติตามข้อใด จะ ไม่ ทำให้เกิดความเข้าใจได้เลย หลังจากอ่านในใจเสร็จแล้ว

ก.  ฝึกสร้างแผนภาพโครงเรื่อง                         

ข.  ฝึกเรียบเรียงใจความสำคัญของเรื่อง

ค.  อ่านแล้วคิดหาคำตอบ                                  

ง.  อ่านหลาย ๆ รอบโดยไม่ต้องคิด

 

 

 

อ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เดือนฉาย

คำสำคัญ (Tags)#เอกสารประกอบการเรียน#ชั้น ป.๔#เรื่อง หลักการจับใจความสำคัญ

หมายเลขบันทึก: 244306, เขียน: 24 Feb 2009 @ 11:22 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 22:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)