มรรคมีองค์ ๘

บทเรียนสำเร็จรูปหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

 

เรื่อง

มรรคมีองค์ ๘

รหัสวิชา ส๓๐๒๐๓   วิชา พระพุทธศาสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  

นางจุฑาทิพย์     เคราะห์ดี

ครูชำนาญการพิเศษ

 

คำชี้แจง

1.       นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อน

2.       นักเรียนสอบก่อนเรียน  เมื่อสอบแล้ว  ตรวจคำตอบรวมคะแนนไว้

3.    ศึกษาและทำกิจกรรมครั้งละกรอบในบทเรียน   ซึ่งมีทั้งหมด   5    กิจกรรม       จากการศึกษาตั้งแต่กรอบที่ 1  -    กรอบที่ 5

4.       แต่ละกิจกรรมเมื่อทำเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจคำตอบจากเฉลยในกรอบต่อไป  รวมคะแนนแต่ละกิจกรรม

5.       ขอให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  เพราะคะแนนที่ได้เป็นการแข่งขันกับตนเอง

6.       เมื่อศึกษาถึงกรอบสุดท้ายแล้ว  สอบหลังเรียน   สอบแล้วตรวจคำตอบ จากเฉลย

7.       คะแนนรวมกิจกรรม  นักเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 80  

8.    คะแนนสอบเต็ม    10  คะแนน   นักเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 80   และมีความก้าวหน้าในการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 15  ขึ้นไป ( คะแนนสอบหลังเรียนลบด้วย   คะแนนสอบก่อนเรียน นำมาหาค่าร้อยละ )

9.       นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 7 และข้อ 8  ให้นักเรียนศึกษาและทำเอกสารเล่มนี้ส่งครูและสอบใหม่อีกครั้ง

10. เริ่มทำกิจกรรมได้แล้วค่ะ

สาระสำคัญ

มรรคมีองค์ 8 เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในอริยสัจ 4 ประกอบไปด้วย  เห็นชอบ  ดำริชอบ  เจรจาชอบ กระทำชอบ  เลี้ยงชีพชอบ   พยายามชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งจิตมั่นชอบ  ได้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทา    เป็น ทางสายกลาง  เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำชีวิตไปสู่ความสงบสุข จนกระทั่งพบจุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์โดยสิ้นเชิง

 

 จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

1. อธิบายและจำแนก หลักธรรม  มรรคมีองค์ 8 ได้

2. บอกผลที่ได้รับเมื่อปฏิบัติตาม หลักธรรม   มรรคมีองค์ 8 ได้

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ตัวอย่างนะคะ

1.       ข้อใดให้ความหมาย  มรรคมีองค์ 8

       ถูกต้องที่สุด

ก.      หนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ

ข.      ทางดำเนินชีวิตที่ดีของชาวพุทธ

ค.      หนทางที่นำไปสู่ความสงบสุขในสังคม

ง.       ทางสายกลางที่ปฏิบัติเพื่อให้ถึง

ความดับทุกข์

2.       ข้อใดต่อไปนี้  ไม่เกี่ยวข้องกับ 

สัมมาสังกัปปะ  :  ดำริชอบ

ก.      ดำริในการออกจากกาม

ข.      ดำริในการไม่เบียดเบียนผู้อื่น

ค.      ดำริในการออกจากการพนัน

ง.       ดำริในการไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่น

3.       การปฏิบัติตนข้อใด ถือว่าเป็น

สัมมาอาชีวะ  :  เลี้ยงชีพชอบ

ก.      จำหน่ายสุราแก่นักท่องเที่ยว

ข.      จำหน่ายของปลอมราคาถูก

ค.      ค้าอาวุธโดยมีใบอนุญาต

ง.        เปิดร้ายขายเครื่องสังฆภัณฑ์

4.       เพราะเหตุใดจึงถือว่า  สัมมาทิฏฐิ : 

เห็นชอบ มีความสำคัญอย่างยิ่ง  ต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทาง มรรคมีองค์ 8

ก.      เพราะจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจ อริยสัจจ์ 4

ข.      เพราะเป็นธรรมที่ยากที่สุดใน

       มรรคมีองค์ 8

ค.      เพราะเป็นธรรมที่ช่วยลดกิเลสได้ดี

            .   เพราะเป็นพื้นฐานในการศึกษา

              ธรรมข้ออื่น

5.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับ

สัมมากัมมันตะ :  กระทำชอบ  

อย่างถูกต้อง

ก.      สมพร ถือคติว่าด้านได้อายอด

ข.      ขวัญใจ  คิดว่า กุลสตรีไม่ควรแย่ง

สามีใคร

ค.      สุวิชา  ถือคติว่า แก้แค้นสิบปียัง

              ไม่สาย

ง.       อาพา  ชอบถือวิสาสะหยิบปากกา

ของเพื่อน โดยไม่บอกเจ้าของ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการเรียนการสอนพุทธศาสนา

คำสำคัญ (Tags)#มรรคมีองค์ ๘

หมายเลขบันทึก: 243771, เขียน: 22 Feb 2009 @ 01:37 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 22:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นายวรวรรธน์ มหาเรือนทรง
IP: xxx.128.90.244
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้เป็นอย่างมาก