ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551 เนื้อหาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำโครงสร้างหลักสูตร  การวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา และ การจัดทำคำอธิบายรายวิชา  ในการทำคำอธิบายรายวิชา ก็เริ่มจาก

1. นำมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละชั้นปีมาแยกว่าแต่ละภาคเรียนจะสอนเรื่องอะไรบ้าง ตัวชี้วัดไหน มาตรฐานอะไร

2. นำตัวชี้วัดและมาตรฐานมา  แยกเป็น 3 ด้านคือ ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณอันพึงประสงค์

3. นำมาเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชาให้มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ด้านองค์ความรู้  ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เราแยกไว้ เอามาเขียนเป็นคำอธิบายรายวิชาได้เลย

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา  http://gotoknow.org/file/katcharin/sample.doc