การเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับท้องถิ่น

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ : จากวิชาการสู่การปฏิบัติ จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้นโยบาย

สังคมภาคเกษตรบ้านเราเกิดวิกฤต

ลูกชาวนาทิ้งนา

ลูกชาวสวนทิ้งสวน

คนชนบททิ้งถิ่นกระเสือกกระสน

เพราะไม่มีความรู้ที่จะอยู่ในท้องถิ่น

ถ้าจะอยู่ได้อยู่ดีจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ในท้องถิ่น

วิชาที่จะอยู่ในท้องถิ่นได้ดีอย่างยั่งยืนและปรกติสุข

ก็คือวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)