การเอาพื้นที่ เอาปัจจัย เอาคน มาพัฒนาอย่างได้ผลดี

ได้แก่โครงการศีลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

เป็นโครงการที่ให้โอกาสชาวบ้าน

ได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มศักยภาพตัวเอง

ให้เขามีความรู้ มีทักษะ

ที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างไม่จำกัด

คำว่าพัฒนาอย่างยั่งยืน

ก็จะยืนหยัดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรม