แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ปฐมนิเทศ (การสร้างความคุ้นเคย)


การสร้างความคุ้นเคย เพื่อสร้างบรรยากาสของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

ชื่อหน่วยการเรียนรู้            ปฐมนิเทศ             (การค้นหาแนวทางจัดกิจกรรมแนะแนว)      ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมที่ 1           เรื่อง   ปฐมนิเทศ                                                                                  เวลา 1 ชั่วโมง 
มาตรฐานที่ 4  มีความสามารถในการปรับตัวและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
          

สาระสำคัญ

ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตาม               
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพแห่งตน  ความสำเร็จของ การจัดกิจกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ จึงจำเป็นที่ครูต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างสัมพันธ์เริ่มแรกที่ดีต่อกัน  และการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงแนะแนว
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย
ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  บุคคลจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี การแนะแนว จึงมีความสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนปรัชญาพื้นฐาน          การพึ่งตนเอง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อชั่วโมงแนะแนวและสามารถสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันได้จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  เพื่อการรู้จัก และสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู

2.  นักเรียนทราบถึงความสำคัญ ขอบข่ายงานแนะแนวของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

                3.  เพื่อสร้างบรรยากาศของความสนุกสนานและความรู้สึกมีส่วนร่วมในการกำหนด                              กิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงแนะแนว

สาระการเรียนรู้

การแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้วยการกิจกรรมที่มีความหลาก
หลายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยมุ่งส่งเสริมและเติมเต็มให้นักเรียนสามารถจัดการชีวิตของตน
ได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ บนพื้นฐานของความเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน ทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
การจัดกิจกรรมแนะแนว ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิต
และสังคมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   มีการดำเนินการดังนี้

 

                1.  จัดบริการครบทั้ง 5 งาน คือ

-งานศึกษารวบรวมข้อมูล  
-งานสารสนเทศ
-งานให้คำปรึกษา
-งานกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือนักเรียน
-งานติดตามประเมินผล

                2.  จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนว

                การจัดกิจกรรมในชั่วโมงแนะแนวเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน   เสริมทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์

การเรียนในชั่วโมงแนะแนวนักเรียนต้องมีเวลาในการร่วมกิจกรรมทั้งหมด 120 ชั่วโมงต่อช่วงชั้น หากนักเรียนมีชั่วโมงการร่วมกิจกรรมไม่ครบจะไม่จบการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้ชั่วโมงแนะแนวของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะจัดให้แก่นักเรียนทุกคน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ภาคเรียนละ 20 ชั่วโมง นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในชั่วโมงแนะแนวเป็นจำนวน 80 % ของเวลาเรียนแนะแนวและได้ผลการประเมินเป็น ผ่าน และไม่ผ่านกรณีมีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ของเวลาเรียนแนะแนว  ซึ่งในการจัดกิจกรรมแนะแนวจะเน้นการจัดกิจกรรมที่มีนักเรียนเป็นสำคัญและครอบคลุมทั้งด้านส่วนตัว ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และการศึกษาต่อและอาชีพ

กระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นนำ

1.   ครูแนะนำตนเองโดยการให้นักเรียนถามคำถาม 5 คำถามที่อยากทราบเกี่ยวกับ

                    ตัวครู

2.       ครูนำการเล่นเกม ตามหาหัวใจ

2.1    ครูอธิบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต้องเริ่มจากการจำชื่อและรายละเอียดเล็กๆ  น้อยๆ ของเพื่อนทุกคนให้ได้   

2.2    ครูแจกกระดาษที่ตัดเป็นรูปหัวใจครึ่งดวง ให้นักเรียนทุกคนดำเนินกิจกรรม  

      ตามหาหัวใจ 

2.4  ให้นักเรียนออกตามหาหัวใจอีกครึ่งดวงที่เป็นคู่กัน เมื่อหาพบให้นักเรียนนั่งลง                          

                            สัมภาษณ์และจดบันทึกรายละเอียดเด่นๆ ลงในหัวใจครึ่งดวงที่อยู่กับตนเอง 

2.3    ให้นักเรียนออกมาแนะนำชื่อและรายละเอียดเด่นๆ ของเพื่อนที่เป็นคู่ของตนเอง        

       โดยผลัดกันแนะนำชื่อของเพื่อนที่หัวใจเป็นดวงเดียวกัน ทุกคู่

2.4    ให้นักเรียนเติมชื่อเพื่อนใหม่ที่ได้รู้จักกันลงในแบบสำรวจเพื่อนใหม่

               

       ขั้นดำเนินกิจกรรม

3.       ครูเปิดเว็บไซต์ vichakarn.triamudom.ac.th/guidance   อธิบายความสำคัญ ขอบข่ายหน้าที่ของงานแนะแนวโรงเรียนเตรียมดุดมศึกษา

4.       ครูแนะแนวบุคลากรแนะแนว  สถานที่ ช่วงเวลาบริการ

5.       เปิดโอกาสให้นักเรียนชักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะแนว

        ขั้นสรุป 

                7.   ครูสรุปประโยชน์ของเกมตามหาหัวใจและการบริการแนะแนว ตาม

                    สาระสำคัญ  

                8.  สุ่มนักเรียน  2-3 คน เพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมนี้เพิ่มเติม

การประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

-สังเกตบรรยากาศความสนุกสนาน

-ตรวจการเปรียบเทียบจำนวนเพื่อนใหม่ที่นักเรียนรู้จักเพิ่มขึ้น

-ตรวจการเขียนสรุปเกี่ยวกับงานแนะแนว

-สัมภาษณ์ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม

-แบบบันทึกการสังเกต

การรู้จักตนเอง,เจตคติที่ดีต่อแนะแนว

-แบบสำรวจ เพื่อนใหม่

-ส่วนบันทึกก่อนและหลังเรียนในใบงาน

-การสัมภาษณ์

 

-จำนวนชื่อเพื่อนใหม่ที่คุ้นเคยเพิ่มขึ้นจากเดิม

-ผลการจากการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างน้อย 1 ประโยค

 

ทรัพยากร/สื่อการเรียนรู้

                1.   เกมตามหาหัวใจ

                2.   กระดาษโปสเตอร์สีตัดเป็นรูปหัวใจครึ่งดวง

                3.   แบบสำรวจเพื่อนใหม่

               

แหล่งการเรียนรู้ 

                1.    ห้องแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ตึก 2

                2.     เว็บไซด์ vichakarn.triamudom.ac.th/guidance

 

 

 

 

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม

                1. นักเรียนมีความสนุกสนานและกระตือรือร้น พยายามที่จะค้นหาหัวใจอีกดวงหนึ่งและให้ความสนใจการแนะนำเพื่อน

                2. เวลา 1 ชั่วโมงไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมนี้ เพราะมีนักเรียนเกือบ 48 คนต่อ 1 ห้อง

             3. ออกแบบรูปแบบ กิจกรรม ตามหาหัวใจเป็นแบบให้ทำความรู้จักและแนะนำตัวแบบกลุ่มที่ละหลายคน เพื่อประหยัดเวลา เช่น การใช้สีของกระดาษหลายสีเพื่อจับกลุ่มกันเร็วขึ้น หรือจับคู่หัวใจที่มีคำสุภาษิตไทยเป็นประโยคเดียวกัน เช่น รักดี หามจั่ว รักชั่ว หามเสา เพื่อให้ได้รู้จักกันเป็นหมู่คณะและออกมาแนะนำกันเป็นกลุ่ม

 

 

หมายเลขบันทึก: 242158เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2009 19:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 01:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (9)

เพิ่งเริ่มสอนแนะนแนวอะค่ะ

ต้องสอนม.1-ม.6

ไม่กี่วันโรงเรียนก็เปิดแล้วค่ะ...

แต่ยังไงขอบคุณมากมายสำหรับนะค่ะ

อยากได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นางวิมลศรี มุสิกะวัน

กรุณาส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 จักเป็น

พระคุณยิ่ง

ขอขอบคุณ

อยากได้แผนการจัดการเรียนแนะแนว ม.5และม.6

ขอความกรุณาฃ่วยส่งแผนการจัดการเรียนแนะแนว ม.5-ม.6 มาให้ตามอีเมลนี้นะคะ เพราะเพิ่งมารับงานนี้ครั้งแรก

jaefang2007@hotmail.com ขอบคุณมากคะ

รบกวนแผนแนะแนว ม.1-ม.6 มาให้หน่อนนะคะ เพราะว่าได้เรียกบรรจุอ่ะคะ ขอบคุณมากค่ะ

wasabi_29_10@hotmail.com

เรียน อ.สุนันท์-ปรารมย์ ดิฉันมีความประสงค์อยากจะได้แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว หลักสูตร51 ระดับชั้น ม.1-6 กรุณาส่งให้ด้วยนะคะ จักขอบพระคุณยิ่งค่ะ

ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่มีเวปไซต์ดีๆอย่างนี้ให้กับหลายคนที่คิดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับแผนการสอน

หนูเพิ่งได้รับมอบหมายให้สอนแนะแนว  ชั้น ป.4-ม.6

แต่ยังไม่มีแผนการสอนที่ถูกต้องเลย

อยากขอความกรุณาอาจารย์ส่งแผนการสอนแนะแนว  ป.4 ,ป.5,ป.6  และแผนการสอนวิชาแนะแนว  ม.1-6 ให้ด้วยค่ะ  จักขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

อยากรบกวนขอแผนแนะแนว ม.1กับ ม.3 ได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี