คนดีสหเวช Happy Soul : 41 พ.ท.หญิงรัชนีวรรณ มณีมาโรจน์

41 พ.ท.หญิงรัชนีวรรณ มณีมาโรจน์

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  41  ขอแนะนำ 
พ.ท.หญิงรัชนีวรรณ  มณีมาโรจน์ นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

 Img_2225 

พ.ท.หญิงรัชนีวรรณ  มณีมาโรจน์

 • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  2 ต.ค.49
 • สาขาวิชา  เทคนิคการแพทย์
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีล5  ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล5  ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   18  ก.พ.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)