3C PDSA

Context-Core value-Criteria

             ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของ พรพ.จะใช้ 3C PDSA โดย 3 C ก็มาจากContextหรือบริบท ConceptหรือแนวคิดหลักและCriteria หรือเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเจ้าสามตัวนี้ก็คือการมองเชิงระบบแล้วทำอย่างมีหลักการ โดยหลักการหรือแนวคิดหลักจะตรงกับแนวคิดของการจัดการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมหรือTotal Healthy ManagementหรือTHMที่ผมได้สร้างขึ้นและเขียนรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์กับเว็บบล็อกแล้ว ส่วนเกณฑ์ก็ตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับในหลวงครองราชย์ 60ปีนั่นเอง แล้วดำเนินการไปตามPlan-Do-Study –Act ซึ่งก็คือวงจรคุณภาพ โดยกระบวนการนี้ก็คือการจัดการความรู้นั่นเอง ผมได้เขียนเปรียบเทียบเป็นบทความไว้ชื่อการบริหารคุณภาพแบบบูรณาการ อ่านได้จากเว็บเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)