ในสถานศึกษาระดับวิทยาลัยแห่งใดบ้างที่ดำเนินการควบคุมภายในเข้าที่เข้าทางแล้ว ขออนุญาต ดูงานด้วย