ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

โครงสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

                  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จะมุ่งไปสู่แนวทางเชิงระบบ ทำให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานของHAใหม่ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้จากการมองHA Forum 3 ครั้งที่ผ่านมาที่เริ่มจากการจัดการความรู้ สู่มุมมองเชิงระบบและต่อด้วยนวัตกรรม ตามรอยและวัดผลคุณภาพ ส่งผลให้เห็นภาพชัดในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ที่เรียกว่าโครงสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  โดยเกณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ

ตอนที่ 1 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้แนวทางของTQAเข้ามาจับ

ตอนที่ 2 เป็นการนำเอาเกณฑ์การบริหารในขั้นการจัดการกระบวนการมาขยายความเพื่อลงลึกในระบบงานที่สำคัญของโรงพยาบาล ซึ่งก็คือกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนตามสายโซ่แห่งคุณค่าที่เราวางไว้แล้ว

ตอนที่ 3 เป็นการขยายในส่วนของตอนที่ 2 ในเรื่องกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีกระบวนการหลักในการเข้าถึง การประเมิน การวางแผน การดูแล การให้ข้อมูลและการดูแลต่อเนื่อง ซึ่งก็คือกระบวนการหลักที่เรากำหนดไว้ตามสายโซ่แห่งคุณค่านั่นเอง

ตอนที่ 4 เป็นการมองที่ผลลัพธ์ในด้านต่างๆ 7 ด้านคือด้านคลินิก ด้านผู้ป่วยและลูกค้า ด้านการเงิน ด้านบุคลากรและระบบงาน ด้านประสิทธิผลองค์กร ด้านการนำและสังคมและด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งก็คือการแยกกลุ่มมาจาก 4 มุมมองของBalanced scorecard

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)