วันนี้ (17 เม.ย.) เป็นวันแรกในการดำเนินการอมรมปฏิบัติการการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในห้วข้อ "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และองค์กรคุณภาพ" ซึ่งเป็นการรวมสองกิจกรรมของมหาวิทยาลัยดำเนินการไปพร้อมกัน คือ การจัดการความรู้และการจัดการด้านการประกันคุณภาพ ในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการอบรมปฏิบัติการสำหรับบุคลากรกว่า 600 คนแบ่งออกเป็น 12 รุ่น ๆ ละประมาณ  50 คน พากันออกไปจัดตลาดนัดความรู้นอกมหาวิทยาลัยฯ  จำนวน  2 วัน 1 คืน เพื่อทุกคนจะได้ทีสมาธิในการแสดงพลังของตนเองออกมาย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ตอนเย็นจะมาเล่าเหตุการณ์รุ่นที่ 1 (รุ่นทีมบริหารมหาวิทยาลัยฯ) ให้อ่านนะครับ