การวิจัยในชั้นเรียน : แบบฝึกปฏิบัติที่ 2

แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 : ลักษณะและกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน

แบบฝึกปฏิบัติที่ 2
ลักษณะและกระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน


คำอธิบาย  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบคำถาม ลงในช่องว่าง ให้ถูกต้อง


ข้อ 1 ให้อธิบายลักษณะการทำวิจัยในชั้นเรียนว่า มีลักษณะอย่างไร
          .......................................................................
          .......................................................................
          .......................................................................

ข้อ 2 กระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 
          .......................................................................
          .......................................................................
          .......................................................................
ข้อ 3 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์ปัญหา
        มีความสำคัญอย่างไร
          .......................................................................
          .......................................................................
          .......................................................................
ข้อ 4 การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม สามารถทำได้อย่างไรบ้าง และจะนำ
        เอาวิธีการหรือนวัตกรรม
มาใช้ได้จากแหล่งใด 
           .......................................................................
          .......................................................................
          .......................................................................


         ไม่ยากเลย หากอ่านสาระจากใบความรู้ด้วยความเข้าใจ  แค่ถ้าสับสนในคำถาม
แนะนำให้อ่านสาระในใบความรู้อีกรอบหนึ่ง จะเข้าใจมากขึ้น และสามารถตอบคำถามได้
เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว ให้รีบส่งได้ที่ [email protected]  
ภายใน วันที่ 19 เมษายน 2549  จะได้ตรวจและแจ้งผลการเรียนรู้กลับผ่าน
ทาง
E-mail ของทุกท่าน


เป็นกำลังให้ทุกท่าน
สุธี  วรประดิษฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมทางไกลความเห็น (0)