@..วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา..มาฆบูชา[email protected]

มารำลึก..ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชากันนะคะ

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม
         
วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า " มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น " วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

          ๑. พระสงฆ์จำนวน ๑ , ๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
         
๒. พระสงฆ์จำนวน ๑ , ๒๕๐ รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา  
         
๓. พระสงฆ์จำนวน ๑ , ๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
         
๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน ๓) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์

          โอวาทปาติโมกข์ คือ ข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได้แก่

๑. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ  
๒. ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ  
๓. ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส

ขอบคุณhttp://www.banfun.com/buddha/maka01.html

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน @..สิ่งสำคัญ.คนสำคัญ.วันสำคัญ[email protected]ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะน้องสาว

วันนี้  ไม่ได้ไปทำบุญค่ะ  ต้องไปอยู่เวร กลางวันที่โรงเรียนค่ะ

P

มีความสุขมากมาย

คุณความดีคุ้มครองนะคะ

ขอบคุณค่ะ